-

Lakimuutokset 2024

Päivitetty: 21.9.2023
Tilanne Suunnitellut lakimuutokset eivät ole voimassa. Lakiesityksiä valmistellaan ministeriössä. Osa sivun tiedoista perustuu hallituksen esityksen luonnokseen, osa hallitusohjelman kirjauksiin. Sisältö ja aikataulu voivat muuttua.

Hallitus valmistelee parhaillaan muutoksia työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan. Tämänhetkisten tietojen perusteella lakimuutoskokonaisuuden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024, mutta yksittäiset muutokset otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana.

Alle olemme koonneet keskeiset tiedot muutoksista siinä järjestyksessä, missä niiden soveltamisen on tarkoitus alkaa. Päivitämme sivua ja lakimuutoslistaa sitä mukaa, kun lainvalmistelu etenee eduskunnassa.

Huomioithan, että suunnitellut muutokset eivät ole vielä voimassa. Lakiesitykset ovat tällä hetkellä valmisteluvaiheessa ja tästä syystä alla oleviin tietoihin ja aikatauluihin saattaa tulla muutoksia. Nykyisen työttömyysturvan toimeenpano jatkuu sellaisenaan, kunnes lakimuutokset tulevat voimaan ja niiden soveltaminen alkaa.

Työttömyyskorvauksen omavastuuaika pitenee nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään. Työttömyyskorvauksen omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta työttömyysetuutta.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan omavastuuajan pituus olisi seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyden alussa on 5 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyden alussa on 7 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Lomakorvauksen jaksotus palautetaan. Tämä tarkoittaa, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhtä kuukausipalkkaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Nykyisin lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Säädös oli kuitenkin työttömyysturvalaissa ennen vuotta 2012.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan lomakorvaus jaksotettaisiin, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Ennen lakimuutosta: Lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. 
Lakimuutoksen jälkeen: Työsuhteen päättyessä saatu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Hallitusohjelman mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään hallituskaudeksi 2024-2027. Tämä tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet eivät nouse vuodenvaihteessa, vaikka kuluttajahinnat nousevat. Indeksikorotusten jäädyttäminen koskettaa myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.

Muutos vaikuttaisi etuuksiin 1.1.2024 alkaen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvauksen määrä nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyskorvauksen määrä pysyy samana.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Nykyisin lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Lapsikorotuksia ei hallituksen esityksen luonnoksen mukaan maksettaisi työttömyyspäiviltä 1.4.2024 alkaen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvaukseen lisätään lapsikorotus enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.
Lakimuutoksen jälkeen: Lapsikorotuksia ei makseta.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Työtulojen suojaosa poistetaan. Nykyisin työttömyysetuuden hakija voi hakujakson pituudesta riippuen ansaita 279 € tai 300 € ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. Suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyyskorvausta 50 sentillä euroa kohden. Suojaosan poistuttua kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan suojaosaa ei enää otettaisi huomioon päivärahan määrää laskettaessa, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyysetuuden hakija voi ansaita 279 € / 300 € ilman, että palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.
Lakimuutoksen jälkeen: Kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Hallitusohjelmassa on sovittu vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024.

Ennen lakimuutosta: Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle
Lakimuutoksen jälkeen: Vuorotteluvapaajärjestelmästä luovutaan
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.8.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

 

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ansiosidonnaisen päivärahan määrä laskee kahdeksan työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta. Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja ansiopäivärahan taso pysyy samana koko enimmäiskeston ajan.

Ansiopäivärahan porrastuksen on tarkoitus alkaa vaikuttaa etuustasoihin 1.9.2024 alkaen.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahan määrä on sama koko enimmäisekeston ajan
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäiväraha laskee 8 työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta 
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA
ESIMERKKEJÄ
Työttömyyttä edeltävä palkka Täysi ansiopäiväraha 80 %:n porrastuksen jälkeen 75 %:n porrastuksen jälkeen
1 500 € 1 085 € 868 € 814 €
2 000 € 1 300 € 1 040 € 975 €
2 500 € 1 516 € 1 212 € 1 137 €
3 000 € 1 731 € 1 384 € 1 289 €
3 500 € 1 946 € 1 557 € 1 459 €

 

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan. Hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, mitä ikäsidonnaisia poikkeuksia lakimuutos tulee koskemaan. Alla lueteltuna työttömyysturvan osa-alueita, joihin ikä vaikuttaa:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.

  • 58 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada ansiosidonnaista 500 päivältä 400 päivän sijaan.

  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa.

Lisäksi työttömyysturvalaissa säädetään 55 vuotta täyttäneiden muutosturvasta.

Ennen lakimuutosta: Iän perusteella on erilaisia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään.
Lakimuutoksen jälkeen: Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan (Huom! Yksityiskohdat muutoksista saadaan myöhemmin.)
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Hallitusohjelmassa esitetään, että palkkatuella työskentely ei enää kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. Nykyisin työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti (joka neljäs viikko jätetään huomioimatta).

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Ennen lakimuutosta: Työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti
Lakimuutoksen jälkeen: Työskentely palkkatuella ei kerrytä työssäoloehtoa
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

 

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa, että henkilön on työttömyyskassan jäsenyysaikana työskenneltävä tietty määrä viikkoja (nykyisin: 26 kalenteriviikkoa) ennen kuin hän on oikeutettu ansiopäivärahaan.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan pidempää työssäoloehtoa sovellettaisiin, jos työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin (kts. seuraava kohta) mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä puoli vuotta
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä vuoden
Lain arvioitu soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Euroistaminen tarkoittaa, että ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ei riippuisi työttömyyttä edeltävien työtuntien määrästä, vaan työssäoloehdon täyttymistä arvioitaisiin ainoastaan saadun palkan perusteella.

Nykyisin työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoon on huomioitu ne kalenteriviikot, jolloin palkallista aikaa on ollut vähintään 18 tuntia.

Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovuttaisiin ja sen sijaan edellytettäisiin, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran noin vuoden ajan. Hallituksen esityksen luonnoksessa minimipalkka on noin 930 euroa.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan tuloperäistä työssäoloehtoa sovellettaisiin sellaiseen palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työssäoloehto täyttyy, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden aikana.
Lakimuutoksen jälkeen: Työssäoloehto täyttyy, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa noin vuoden ajan.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA

Palvelualojen työttömyyskassan tiedotteet aiheesta


Lisätietoa lakimuutoksista

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivu Lakimuutokset 2024

Lakimuutoshanke STM048:00/2023
Hallituksen esityksen luonnos: HE-luonnos (PDF)
Hankkeeseen sisältyy työssäoloehdon pidennys, suojaosan poisto, lapsikorotusten poisto, omavastuuajan pidennys sekä lomakorvauksen jaksotuksen palautus.

Lakimuutoshanke STM063:00/2023
Hankkeeseen sisältyy ansiosidonnaisen porrastus, ikäsidonnaisten poikkeusten poisto sekä muutos, jonka myötä työssäoloehto ei kerry palkkatuetusta työstä.

Lakimuutoshanke STM049:00/2023
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy indeksien jäädytys.