-

Lakimuutokset 2024

Päivitetty: 16.2.2024
Tilanne:

Eduskunta on vahvistanut osan lakiesityksistä täysistunnossa 15.12.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2024 ja niiden soveltaminen alkaa vaiheittain vuoden 2024 aikana (alkaen 1.1.2024).

Hallituksen esitys vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta siirtyi eduskunnan käsittelyyn 15.2.2024. Loput lakiesityksistä ovat valmisteluvaiheessa ministeriössä. Vahvistamattomien lakimuutosten sisältö ja aikataulu voivat vielä muuttua.

Työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan on tulossa useita muutoksia. Eduskunta on 15.12.2023 hyväksynyt osan lakimuutoksista (kts. alla oleva lista). Lakimuutoksia aletaan soveltaa vaiheittain vuoden 2024 aikana. Ensimmäiset lakimuutokset (omavastuuajan pidentäminen, lomakorvausten jaksotus ja indeksikorotusten jäädytys) otettiin käyttöön 1.1.2024.

Alle olemme koonneet keskeiset tiedot muutoksista siinä järjestyksessä, missä niiden soveltamisen on tarkoitus alkaa. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun lakiesityksiä hyväksytään tai niiden valmistelu etenee eduskunnassa.

Osa alla olevista lakimuutoksista on tullut voimaan 1.1.2024 ja niiden soveltaminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2024 alkana. Lakiesitys vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta on eduskunnan käsittelyssä ja loput lakiesityksistä ovat ministeriössä valmisteluvaiheessa. Vahvistamattomien lakimuutosten sisältöön ja aikatauluihin saattaa tulla muutoksia. Nykyisen työttömyysturvan toimeenpano jatkuu sellaisenaan, kunnes lakimuutosten soveltaminen alkaa.

Työttömyyskorvauksen omavastuuaika on pidentynyt viidestä päivästä seitsemään päivään. Työttömyyskorvauksen omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta työttömyysetuutta.

Omavastuuajan pituus on seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyden alussa on 5 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyden alussa on 7 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus on muuttunut jaksotettavaksi tuloksi. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhtä kuukausipalkkaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta täältä.

Ennen lakimuutosta: Lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. 
Lakimuutoksen jälkeen: Työsuhteen päättyessä saatu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty hallituskaudeksi 2024-2027. Tämä tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet eivät nouse vuodenvaihteessa, vaikka kuluttajahinnat nousisevat. Indeksikorotusten jäädyttäminen koskettaa myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.

Muutos vaikuttaa etuuksiin 1.1.2024 alkaen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvauksen määrä nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyskorvauksen määrä pysyy samana.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Nykyisin lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Lapsikorotuksia ei makseta työttömyyspäiviltä 1.4.2024 alkaen.

Huom! Lapsikorotuksen määrä on laskenut jo 1.1.2024 alkaen, sillä vuoden 2023 lapsikorotuksiin tehtiin ylimääräinen ja väliaikainen korotus. Lue lisää tiedotteestamme.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvaukseen lisätään lapsikorotus enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.
Lakimuutoksen jälkeen: Lapsikorotuksia ei makseta.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 1.4.2024

Työtulojen suojaosa poistetaan. Nykyisin työttömyysetuuden hakija voi hakujakson pituudesta riippuen ansaita 279 € tai 300 € ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. Suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyyskorvausta 50 sentillä euroa kohden. Suojaosan poistuttua kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

Suojaosaa ei enää oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n nettisivuilta löydät laskurin, jolla voit arvioida päivärahasi määrän suojaosan poistamisen jälkeen. 

Ennen lakimuutosta: Työttömyysetuuden hakija voi ansaita 279 € / 300 € ilman, että palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.
Lakimuutoksen jälkeen: Kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 1.4.2024

Hallituksen esityksessä on sovittu vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024. Lakimuutos on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Hallituksen esityksen mukaan täysmittaisen vuorotteluvapaan voisi aloittaa 31.7.2024 mennessä.

Ennen lakimuutosta: Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle
Lakimuutoksen jälkeen: Vuorotteluvapaajärjestelmästä luovutaan
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.8.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / eduskunnan käsittelyssä

 

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ansiosidonnaisen päivärahan määrä laskee kahdeksan työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta. Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja ansiopäivärahan taso pysyy samana koko enimmäiskeston ajan.

Lakimuutosehdotusta valmistellaan vielä ministeriössä. Ansiopäivärahan porrastamisen on tarkoitus alkaa vaikuttaa etuustasoihin 1.9.2024 alkaen.

Lisätietoa ansiosidonnaisen porrastamisen vaikutuksesta TYJ:n sivuilta.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahan määrä on sama koko enimmäiskeston ajan
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäiväraha laskee 8 työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta 
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / valmisteluvaiheessa ministeriössä
ESIMERKKEJÄ
Työttömyyttä edeltävä palkka Täysi ansiopäiväraha 80 %:n porrastuksen jälkeen 75 %:n porrastuksen jälkeen
1 500 € 1 085 € 868 € 814 €
2 000 € 1 300 € 1 040 € 975 €
2 500 € 1 516 € 1 212 € 1 137 €
3 000 € 1 731 € 1 384 € 1 289 €
3 500 € 1 946 € 1 557 € 1 459 €

 

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan. Hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, mitä ikäsidonnaisia poikkeuksia lakimuutos tulee koskemaan. Alla lueteltuna työttömyysturvan osa-alueita, joihin ikä vaikuttaa:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.

  • 58 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada ansiosidonnaista 500 päivältä 400 päivän sijaan.

  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa.

Lisäksi työttömyysturvalaissa säädetään 55 vuotta täyttäneiden muutosturvasta.

Ennen lakimuutosta: Iän perusteella on erilaisia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään.
Lakimuutoksen jälkeen: Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan (Huom! Yksityiskohdat muutoksista saadaan myöhemmin.)
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / valmisteluvaiheessa ministeriössä

Hallitusohjelmassa esitetään, että palkkatuella työskentely ei enää kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. Nykyisin työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti (joka neljäs viikko jätetään huomioimatta).

Lakimuutosehdotusta valmistellaan vielä ministeriössä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Ennen lakimuutosta: Työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti
Lakimuutoksen jälkeen: Työskentely palkkatuella ei kerrytä työssäoloehtoa
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / valmisteluvaiheessa ministeriössä

 

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa, että henkilön on työttömyyskassan jäsenyysaikana työskenneltävä tietty määrä viikkoja (nykyisin: 26 kalenteriviikkoa) ennen kuin hän on oikeutettu ansiopäivärahaan.

Pidempää työssäoloehtoa sovelletaan, jos työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin (kts. seuraava kohta) mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Usein kysyttyä työssäoloehdon suunnitelluista muutoksista STM:n nettisivuilta.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä puoli vuotta
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä vuoden
Lain soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 2.9.2024

Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Euroistaminen tarkoittaa, että ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ei riipu työttömyyttä edeltävien työtuntien määrästä, vaan työssäoloehdon täyttymistä arvioidaan ainoastaan saadun palkan perusteella.

Nykyisin työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoon on huomioitu ne kalenteriviikot, jolloin palkallista aikaa on ollut vähintään 18 tuntia.

Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovutaan ja sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut noin 930 euroa kuukaudessa noin vuoden ajan.

Tuloperäistä työssäoloehtoa sovelletaan sellaiseen palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Usein kysyttyä työssäoloehdon suunnitelluista muutoksista STM:n nettisivuilla. Tiedotamme euroistamisesta lisää vuoden 2024 aikana.

Ennen lakimuutosta: Työssäoloehto täyttyy, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden aikana.
Lakimuutoksen jälkeen: Työssäoloehto täyttyy, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa noin vuoden ajan.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 2.9.2024

Tiedotteita lakimuutoksista


Lisätietoa lakimuutoksista

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivu Lakimuutokset 2024

Lakimuutoshanke STM048:00/2023
Hallituksen esitys: HE 73/2023 (HYVÄKSYTTY)
Omavastuuajan pidennys, lomakorvauksen jaksotusten palautus, lapsikorotusten ja suojaosan poisto sekä työssäoloehdon pidennys ja "euroistaminen"

Lakimuutoshanke STM063:00/2023
Hallituksen esityksen arvioitu esittelyviikko: Vko 9/2024
Ansiosidonnaisen porrastus, ikäsidonnaisten poikkeusten poisto sekä muutos, jonka myötä työssäoloehto ei kerry palkkatuetusta työstä

Lakimuutoshanke STM049:00/2023
Hallituksen esitys: HE 75/2023 (HYVÄKSYTTY)
Indeksikorotusten jäädytys

Lakimuutoshanke STM059:00/2023
Hallituksen esitys: HE 8/2024
Vuorotteluvapaan lakkauttaminen