-

Lakimuutokset 2024

Päivitetty: 23.5.2024
Tilanne:

Eduskunta on vahvistanut osan hallituksen lakiesityksistä täysistunnossa 15.12.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2024 ja niiden soveltaminen alkaa vaiheittain vuoden 2024 aikana (1.1.2024, 1.4.2024 ja 2.9.2024). Lisäksi eduskunta vahvisti 22.5.2024 lakimuutoksen, jonka myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.

Loput kolme hallituksen lakiesityksistä ovat vielä eduskunnan käsittelyssä. Vahvistamattomien lakimuutosten sisältö ja aikataulu voivat muuttua.

Työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan on tullut ja on tulossa hallituksen esittämiä muutoksia. Eduskunta on hyväksynyt osan lakimuutoksista ja ensimmäiset niistä otettiin käyttöön 1.1.2024 ja 1.4.2024.

Alle olemme koonneet keskeiset tiedot muutoksista siinä järjestyksessä, missä niiden soveltaminen alkaa tai on tarkoitus alkaa. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun lakiesityksiä hyväksytään tai niiden valmistelu etenee eduskunnassa.

Nykyisen työttömyysturvan toimeenpano jatkuu sellaisenaan, kunnes lakimuutosten soveltaminen alkaa.

Työttömyyskorvauksen omavastuuaika on pidentynyt viidestä päivästä seitsemään päivään. Työttömyyskorvauksen omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta työttömyysetuutta.

Omavastuuajan pituus on seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyden alussa on 5 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyden alussa on 7 päivän omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyskorvausta.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus on muuttunut jaksotettavaksi tuloksi. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhtä kuukausipalkkaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta täältä.

Ennen lakimuutosta: Lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. 
Lakimuutoksen jälkeen: Työsuhteen päättyessä saatu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty hallituskaudeksi 2024-2027. Tämä tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet eivät nouse vuodenvaihteessa, vaikka kuluttajahinnat nousisevat. Indeksikorotusten jäädyttäminen koskettaa myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.

Muutos vaikuttaa etuuksiin 1.1.2024 alkaen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvauksen määrä nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä.
Lakimuutoksen jälkeen: Työttömyyskorvauksen määrä pysyy samana.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.1.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.1.2024

Työttömyysturvan lapsikorotuksia ei makseta 1.4.2024 alkaen.

Lapsikorotukset maksetaan 31.3.2024 saakka, vaikka hakemus saapuisi työttömyyskassalle 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta: Työttömyyskorvaukseen lisätään lapsikorotus enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.
Lakimuutoksen jälkeen: Lapsikorotuksia ei makseta.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.4.2024

Työtulon suojaosa on poistunut hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Ennen lakimuutosta osa-aikatyötä tekevä työttömyysetuuden hakija on voinut ansaita 279-300 euroa ennen kuin 50 % palkasta on alkanut vaikuttamaan sovitellun päivärahan määrään. Suojaosan poistuttua vaikutus alkaa heti, eli jokainen ansaittu euro vähentää päivärahan määrää 50 sentillä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n nettisivuilta löydät laskurin, jolla voit arvioida päivärahasi määrän suojaosan poistamisen jälkeen. 

Ennen lakimuutosta: Työttömyysetuuden hakija voi ansaita 279 € / 300 € ilman, että palkka vaikuttaa päivärahan määrään.
Lakimuutoksen jälkeen: Hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan määrään niin, että jokainen ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.4.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkanut 1.4.2024

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaan viimeinen mahdollinen aloituspäivä on 31.7.2024. Vuorotteluvapaa katsotaan alkaneeksi 31.7.2024 mennessä, kun vuorottelusopimus on toimitettu TE-toimistoon ja vuorotteluvapaan sijaisen työsuhde alkaa viimeistään 31.7.2024.

Ennen lakimuutosta: Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle
Lakimuutoksen jälkeen: Vuorotteluvapaajärjestelmästä luovutaan
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.8.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / soveltaminen alkaa 1.8.2024

 

Hallituksen esityksen mukaan ansiosidonnaisen päivärahan määrä laskee kahdeksan työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta. Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja ansiopäivärahan taso pysyy samana koko enimmäiskeston ajan.

Lakimuutos on eduskunnan käsittelyssä. Ansiopäivärahan porrastamisen on tarkoitus alkaa vaikuttaa etuustasoihin 1.9.2024 alkaen.

Lisätietoa ansiosidonnaisen porrastamisen vaikutuksesta TYJ:n sivuilta.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahan määrä on sama koko enimmäiskeston ajan
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäiväraha laskee 8 työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta 
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / eduskunnan käsittelyssä
ESIMERKKEJÄ
Työttömyyttä edeltävä palkka Täysi ansiopäiväraha 20 %:n porrastuksen vaikutus 25 %:n porrastuksen vaikutus
1 500 € 1 090 € - 218 € - 272 €
2 000 € 1 306 € - 261 € - 327 €
2 500 € 1 523 € - 305 € - 381 €
3 000 € 1 739 € - 348 € - 435 €
3 500 € 1 956 € - 391 € - 489 €

 

Hallituksen esityksen mukaan eräistä ikään perustuvista työttömyysturvaa koskevista poikkeussäännöistä luovutaan. Hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvalaista poistettaisiin säännökset, joiden mukaan: 

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.

  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. Päivärahan tasoa ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehto on täyttynyt osin palvelun perusteella.

58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovellettaisiin niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Ennen lakimuutosta: Iän perusteella on erilaisia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään.
Lakimuutoksen jälkeen: Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esityksen mukaan palkkatuella työskentely ei pääsääntöisesti enää kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. Nykyisin työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti (joka neljäs viikko jätetään huomioimatta).

Lakimuutos on eduskunnan käsittelyssä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Ennen lakimuutosta: Työskentely palkkatuella kerryttää työssäoloehtoa 75 %:sesti
Lakimuutoksen jälkeen: Työskentely palkkatuella ei pääsääntöisesti kerrytä työssäoloehtoa
Lakimuutoksen arvioitu soveltaminen alkaa: 1.9.2024
Lakimuutoksen status: EI VOIMASSA / eduskunnan käsittelyssä

 

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa, että henkilön on työttömyyskassan jäsenyysaikana työskenneltävä tietty määrä viikkoja (nykyisin: 26 kalenteriviikkoa) ennen kuin hän on oikeutettu ansiopäivärahaan.

Pidempää työssäoloehtoa sovelletaan, jos työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden tuloperusteisen eli "euroistetun" mallin (kts. seuraava kohta) mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Lue lisää työssäoloehdon muutoksista TYJ:n nettisivuilta tai STM:n nettisivuilta.

Ennen lakimuutosta: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä puoli vuotta
Lakimuutoksen jälkeen: Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä vuoden
Lain soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 2.9.2024

Työttömyysturvan työssäoloehto muutetaan tuloperusteiseksi eli euroistetaan. Euroistaminen tarkoittaa, että ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ei riipu työttömyyttä edeltävien työtuntien määrästä, vaan työssäoloehdon täyttymistä arvioidaan ainoastaan saadun palkan perusteella.

Nykyisin työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyskassan jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoon on huomioitu ne kalenteriviikot, jolloin palkallista aikaa on ollut vähintään 18 tuntia.

Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovutaan ja sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut noin 930 euroa kuukaudessa noin vuoden ajan. Työssäoloehto voi kertyä myös puolikkaina kuukausina, jos ansiotuloa on maksettu kuukauden aikana 465-929 euroa.

Ennen lakimuutosta kertyneet tuntiperusteiset työssäoloehtoviikot muunnetaan euroistamisen yhteydessä vastaamaan maksuperusteisia työssäoloehtokuukausia. Tuloperäistä työssäoloehtoa sovelletaan palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Lue lisää työssäoloehdon muutoksista TYJ:n nettisivuilta tai STM:n nettisivuilta.

Ennen lakimuutosta: Työssäoloehto täyttyy, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden aikana.
Lakimuutoksen jälkeen: Työssäoloehto täyttyy, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa noin vuoden ajan.
Lakimuutoksen soveltaminen alkaa: 2.9.2024
Lakimuutoksen status: VOIMASSA / Soveltaminen alkaa 2.9.2024


Tiedotteita lakimuutoksista

23.5.2024 Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 - viimeiset vuorotteluvapaat alkavat heinäkuussa
23.5.2024 TYJ:n tiedote: Viimeiset vuorotteluvapaat alkavat heinäkuussa
6.5.2024 Katsaus syksyn lakimuutoksiin
17.4.2024 Työttömyysturvan korotusosasta aiotaan luopua vuoden 2025 alusta
22.3.2024 TYJ:n tiedote: Perheellisten ja osa-aikatyössä olevien työttömyysturva laskee huhtikuussa useita satoja euroja
6.3.2024 Työttömyyspäivärahan suojaosa ja lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024
5.3.2024 TYJ:n tiedote: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrä voi laskea puoleen entisestä
16.2.2024 TYJ:n tiedote: Hallitus on esittänyt eduskunnalle vuorotteluvapaan lakkauttamista
24.1.2024 Muutokset työttömyysturvan lapsikorotuksiin vuonna 2024
22.1.2024 TYJ:n tiedote: Ansiosidonnaisen porrastus alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa
15.1.2024 Askarruttavatko vuodenvaihteen lakimuutokset? Lue vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin
15.12.2023 TYJ:n tiedote: Työttömyysturvan leikkaukset on hyväksytty eduskunnassa
13.12.2023 TYJ:n tiedote: Hallituksen esitysluonnoksen mukaan vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä heinäkuussa
20.11.2023 TYJ:n tiedote: Tiedä ainakin tämä työttömyysturvan leikkauksista
23.10.2023 TYJ:n tiedote: Työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä laskee 1.1.2024
16.10.2023 TYJ:n tiedote: Arvioi laskurilla, miten työttömyysturvan suojaosan poisto vaikuttaa tuloihisi
16.10.2023 TYJ:n tiedote: Hallitus esittää useita heikennyksiä ansiosidonnaiseen
12.10.2023 STM:n tiedote: Hallitus esittää useita muutoksia työttömyysturvalakiin työllisyyden parantamiseksi
12.9.2023 Uusi Lakimuutokset 2024 -sivu avattu
19.6.2023 Hallitusohjelma 2023: Suunnitellut muutokset työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan


Lisätietoa lakimuutoksista

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivu Lakimuutokset 2024

Lakimuutoshanke STM048:00/2023
Hallituksen esitys: HE 73/2023 (HYVÄKSYTTY)
Omavastuuajan pidennys, lomakorvauksen jaksotusten palautus, lapsikorotusten ja suojaosan poisto sekä työssäoloehdon pidennys ja "euroistaminen"

Lakimuutoshanke STM063:00/2023
Hallituksen esitys: HE 13/2024 
Ansiosidonnaisen porrastus, ikäsidonnaisten poikkeusten poisto sekä muutos, jonka myötä työssäoloehto ei kerry palkkatuetusta työstä

Lakimuutoshanke STM049:00/2023
Hallituksen esitys: HE 75/2023 (HYVÄKSYTTY)
Indeksikorotusten jäädytys

Lakimuutoshanke STM059:00/2023
Hallituksen esitys: HE 8/2024 (HYVÄKSYTTY)
Vuorotteluvapaan lakkauttaminen