-

Opiskelu ja päiväraha

Ansiosidonnaisen päivärahan saajalla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus suorittaa myös päätoimisia opintoja työttömyysetuudella. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös TE-toimiston sivutoimisiksi tulkitsemien opintojen ajalta.

Ole yhteydessä TE-toimistoon, jos haluat aloittaa opiskelun työttömänä ollessasi tai opintosi ovat kesken ilmoittautuessasi työnhakijaksi. Työttömyyskassa tarvitsee aina TE-toimistolta myönteisen lausunnon opintojen ajalle ansiosidonnaisen päivärahan maksamista varten.

Voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan työllistymistä edistävien palveluiden lisäksi myös sivutoimisten tai lyhytkestoisten opintojen ajalta. Jos aloitat opintoja työttömyysaikana, ilmoita siitä aina TE-toimistoon ennen opintojen alkua.  TE-toimisto selvittää opintojen vaikutuksen työttömyysetuuteen.

Sivutoimiseksi opinnoiksi katsotaan sellaiset opinnot, jotka ovat laajuudeltaan tai kestoltaan vähäisiä. TE-toimisto tekee arvioinnin opintojen sivutoimisuudesta. Omatoimisten, sivutoimiseksi tulkittujen opintojen ajalta on oikeus työttömyyspäivärahaan. Sivutoimisten opintojen ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa tai kulukorvausta.

Lue lisää sivutoimisesta opiskelusta työttömyyspäivärahalla TE-toimiston sivuilta. 

Lyhytkestoisilla opinnoilla tarkoitetaan enintään 6 kuukautta kestäviä opintoja. TE-toimisto voi myöntää oikeuden opiskella lyhytkestoisesti päivärahalla, jos opinnot täyttävät niille asetetut kriteerit, hakija on vähintään 25-vuotias ja on työttömänä työnhakijana. Opintojen ajalta ei ole oikeutta korotettuun ansio-osaan.

Lue lisää lyhytkestoisesta opiskelusta työttömyysetuudella TE-toimiston sivuilta.

Lyhytkestoinen tai sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet valmis aloittamaan kokopäivätyön opiskelun aikana. Työttömyysetuuden aikana suoritettavien opintojen on täytettävä TE-toimiston koulutukselle asettamat vaatimukset, tuettava ammatillisia valmiuksia ja parannettava mahdollisuuksiasi työllistymiseen.

Ota yhteyttä TE-toimistoon aina ennen koulutuksen aloittamista. Voit tutustua työttömänä opiskelun eri mahdollisuuksiin Työmarkkinatorin nettisivuilta

Päätoimisen opiskelun aikana sinulla on oikeus ansiopäivärahaan vain silloin, kun opinnoista on sovittu TE-toimiston kanssa. Voit hakeutua opintoihin, jos TE-toimisto on arvioinut opintojen täyttävän niille asetetut kriteerit ja edistävän työllistymistäsi. Lisäksi sinun täytyy täyttää päivärahan saamisen yleiset edellytykset ja olla vähintään 25-vuotias.

TE-toimiston ratkaisu omaehtoisten opintojen tukemisesta työttömyysetuudella täytyy yleensä olla tehtynä ennen opintojen aloittamista. TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle maksamiseen tarvittavat tiedot työvoimapoliittisella lausunnolla.

Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa päätoimisten opintojen ajalta korkeintaan 24 kuukautta. Jos opinnot jatkuvat yli kaksi vuotta, loppuaika opinnoista on suoritettava esimerkiksi opintotuen piirissä.

Jos ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy omaehtoisten opintojen ollessa vielä kesken, työttömyysetuuden maksatus siirtyy Kelan työmarkkinatuelle. Ansiopäivärahan enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opintojen päätyttyä, vaikka työssäoloehto täyttyisi aiemmin.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella Työmarkkinatorilta.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa vain työllistämistä edistävien palveluiden ajalta. Sivutoimisten tai lyhytkestoisten opintojen ajalta ei ole oikeutta korotettuun ansio-osaan. Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä.

Korotetun ansio-osan määrä riippuu päivärahasi tasosta. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan (37,21 € alkaen 1.1.2023) erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3534,95 € (1.1.2023 alkaen), on korotettu ansio-osa tämän ylittävältä palkanosalta 25 %

Voit lukea lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella Työmarkkinatorilta.