-

Kassan säännöt

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja pöytäkirjakieli

Kassan nimi on Palvelualojen työttömyyskassa, ruotsiksi Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kassa. Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen. Kassan kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Kassan jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kirjallisesti kassalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja, jäsenasioita hoitava toimihenkilö tai hallituksen valtuuttama kassan asiamies. Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemus on saapunut kassalle.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle. Kassan jäsenyys päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jona jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen

Kassan hallitus ja sen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen ja hallitus voi erottaa kassan jäsenyydestä sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä. Jäsen, joka ei maksa jäsenmaksua viimeistään laskun eräpäivänä, voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöneen jäsenen erottamispäätöksen tekee kassanjohtaja, jäsenasioita hoitava toimihenkilö tai hallituksen valtuuttama kassan asiamies.

5 § Liittyminen uudelleen jäseneksi

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, lasketaan hänen hyväkseen työssäoloaika ja jäsenenä oloaika edellisessä työttömyyskassassa työttömyysturvalaissa ja työttömyyskassalaissa säädetyllä tavalla. Jos erotettu jäsen hyväksytään uudelleen kassan jäseneksi, hän ei saa laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § Jäsenmaksut

Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä vuodessa. Jos jäsen liittyy, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla ja hallituksen määräämänä jäsenmaksulaskun eräpäivänä. Kassalla on oikeus periä erääntynyt edelleen maksamaton jäsenmaksu kassan maksamasta työttömyysetuudesta tai muusta sen maksamasta etuudesta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § Jäsenmaksuista vapautuminen

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksuista.

8 § Kassan maksamat etuudet

Kassa myöntää työttömyysturvalaissa säädettyä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § Kassan hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

10 § Kassan kokous

Kassan kokous käyttää kassan ylintä päätösvaltaa. Kassan kokous voi olla kassan varsinainen kokous tai kassan ylimääräinen kokous. Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

11 § Kassan varsinainen kokous

Kassan varsinainen kokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Kutsu kassan varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa on:

1) valittava kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut tarvittavat kokousvirkailijat

2) esitettävä hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus

3) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös

4) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta

5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6) määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

7) toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien vaali

8) määrättävä jäsenmaksun perusteet

9) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

12 § Kassan ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kassan kokous on pidettävä

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat 

3) kun vähintään kymmenesosa kassan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi

4) jos kassan jäsenluku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan ylimääräinen kokous kutsuttava viipymättä päättämään, onko kassan toimin-taa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu. Kutsu kassan ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

13 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolme (3) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) yleisvarajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kassan hallituksen jäsenen kelpoisuudesta säädetään tarkemmin työttömyyskassalaissa. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassan kokouksen päättyessä.

14 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden varsinaisen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen muista jäsenistä on läsnä paikan päällä tai osallistuu kokoukseen etäyhteyden kautta. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kanta. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus voi nimetä valiokuntia tai käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita hallitustyöskentelyn avuksi tai tukena. Hallitus määrää nimeämänsä valiokuntien ja asiantuntijoiden tehtävistä erikseen.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa kassaa.

Hallitus

1) kutsuu koolle kassan kokoukset

2) valvoo, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten mukaisesti

3) erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 4 §:ssä on sanottu 

4) päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti sekä laatii kassalle sijoitussuunnitelman.

5) huolehtii kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kehittämisestä

6) ottaa ja erottaa kassanjohtajan ja muut toimihenkilöt, sekä päättää henkilöstön työsuhteen ehtoja koskevista sopimuksista

7) valvoo jäsenrekisterin hoitoa

8) antaa kassan kokoukselle kirjallisen lausunnon ehdotuksista, joita tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi

9) laatii tilikausittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tekee esityksen kassan ylijää-mää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi

10) laatii seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion

11) tekee vuosittain esityksen Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta

12) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskevan hakemuksen

13) edustaa kassaa tai käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona

14) päättää sääntöjen 19 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta

15) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen

16) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty

16 § Kassanjohtajan tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa sekä käyttää siellä puhevaltaa, jollei hallitus päätä toisin.

Kassanjohtajan kelpoisuudesta säädetään tarkemmin työttömyyskassalaissa.

Kassanjohtajan tehtävänä on

1) ohjata ja valvoa etuuksien maksamista sekä muuta työttömyyskassan käytännön toimintaa

2) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset

3) huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta

4) raportoida hallitukselle sellaisista kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista, jotka hallitus näkee tarpeelliseksi hallituksen tehtävien hoitamiseksi

5) edustaa hallituksen ohella kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona 6) tehdä päätös jäseneksi ottamisesta 

7) tehdä erottamispäätös jäsenmaksujen laiminlyöntitapauksissa

8) tehdä muut hallituksen määräämät tehtävät

17 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja taikka muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö. Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

18 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kassan kokouksen kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi.

19 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus päättää lainojen ja rahoituslimiittien ottamisesta työttömyyskassan tehtävänä olevien etuuksien suorittamista ja toimitilojen hankkimista varten. Hallitus voi myös päättää luotollisen tilin avaamisesta työttömyyskassan likviditeetin hallintaa varten sekä rahoitussopimusten tai leasingsopimusten käyttämisestä käyttöomaisuushankinnoissa

20 § Tilinpäätös

Kassan tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen, tulee olla valmiina neljän kuukauden sisään tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

21 § Tasoitusrahasto

Työttömyyskassalla on tasoitusrahasto, johon siirretään vuotuinen ylijäämä.

22 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajautta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahaston kokonaismäärästä enintään 50 %. Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

23 § Kassan valvonta

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

24 § Lakien, asetusten ja valtioneuvoston päätösten muutokset ja sääntöjen muuttaminen

Jos kassan suorittamia etuuksia koskevia lakeja, asetuksia tai valtioneuvoston päätöksiä taikka työttömyyskassalakia tai -asetusta muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset. Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa taikka kassan purkamiseen vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään viiden kuudesosan äänten enemmistöllä.

25 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Kassan purkautuessa mahdollisten jäljellä olevien varojen osalta noudatetaan mitä työttömyyskassalaissa on asiasta säädetty.