-

Yleistä ansiopäivärahasta

Voit saada ansiopäivärahaa, jos jäsenyysehto ja työssäoloehto täyttyvät, olet ilmoittautunut työttömäksi kokoaikatyönhakijaksi TE-palveluihin, eikä maksamiselle ole muita esteitä.  Työttömien lisäksi myös lomautettujen ja osa-aikatyötä tekevien tulee ilmoittautua kokoaikatyönhakijoiksi TE-toimistossa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään sinä päivänä, mistä alkaen haet päivärahaa. Päivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 26 viikkoa. Myös jäsenyysaika toisesta kassasta voidaan ottaa huomioon, jos olet liittynyt Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi kuukauden kuluessa erottuasi toisesta työttömyyskassasta.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun olet jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoon huomioidaan ne kalenteriviikot, jolloin työtä tai muuta palkallista aikaa (esim. vuosilomaa) on ollut vähintään 18 tuntia. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2023 oltava vähintään 1331 euroa kuukaudessa. 

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso lasketaan yleensä työnhakijaksi ilmoittautumisesta taaksepäin. Tarkastelujaksoa voidaan tarvittaessa pidentää hyväksyttävästä syystä, joita ovat esimerkiksi vanhempainvapaa, hoitovapaa ja erilaiset työkyvyttömyysjaksot sekä päätoiminen opiskelu. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehto on voimassa niin kauan kuin olet työmarkkinoilla tai hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Sinut katsotaan työmarkkinoilla olevaksi, jos olet työssäoloehtoa kerryttävässä työssä tai työnhakijana TE-toimistossa. Hyväksyttäviä syitä poissaololle työmarkkinoilta ovat mm. sairausloma, kuntoutus, varusmiespalvelus, päätoiminen opiskelu, perhevapaa ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito. Mikäli olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, menetät aiemmin hankkimasi työssäoloehdon. Tällöin voit saada ansiopäivärahaa vasta, kun olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen poissaolon jälkeen.

Työssäoloehto opetusalalla sekä taide- ja kulttuurialoilla

Jos työskentelet opetusalalla tai taide- ja kulttuurialoilla, työssäoloehto lasketaan hieman eri tavalla. Tästä saat lisätietoa olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme joko verkkopalvelun kautta tai puhelimitse (puh. 020 690 211).

Perusosa ja ansio-osa

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansiopäivärahan perusosa on kaikille sama ja täysi päiväraha on aina vähintään perusosan verran. Vuonna 2023 perusosa on  37,21 € / päivä. Perusosa vastaa Kelan maksaman peruspäivärahan määrää.

Perusosaan lisättävä ansio-osa on riippuvainen tuloistasi. Ansio-osa on 45 % päiväpalkkasi ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3534,95 € (1.1.2023 alkaen), on ansio-osa tämän ylittävältä palkanosalta 20 %.

Ennen päivärahan määrittelyä palkkatuloista tehdään prosenttivähennys. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua (vuonna 2023 4,40 %). Tästä johtuen päivärahan määrittelyyn käytetty palkka on hieman pienempi kuin todellinen keskimääräinen kuukausipalkka.

Lapsikorotus

Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Lisäksi lapsikorotus maksetaan kanssasi samassa taloudessa asuvasta avo- tai aviopuolisosi lapsesta. Lapsikorotuksen hakeminen on vapaaehtoisesta, joten siitä tulee ilmoittaa hakemuksella erikseen. Lapsikorotus voidaan maksaa kolme kuukautta takautuvasti hakijan ilmoituksesta.

Lapsikorotus on vuonna 2023 yhdestä lapsesta 7,01 euroa, kahdesta lapsesta 10,29 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 13,26 euroa. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta.

Päivärahalaskurit

Voit laskea arvion päivärahasi määrästä TYJ:n päivärahalaskurilla tai verkkopalvelussamme olevalla laskurilla.

Lisätietoa ansiopäivärahan määrittelystä

Ansiopäivärahan suuruus määritellään välittömästi työttömyyttä edeltävän ajan ansioista. Laskennassa huomioidaan työssäoloehdon täyttävien 26 viikon vakiintuneet palkkatulot. Myös loma- ja sairasajan palkka huomioidaan laskennassa työssäoloehdon ajalta.  Jos työaikaa on lyhennetty osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen, osittaisen hoitovapaan tai osasairaspäivärahan johdosta, tehdään määritys tätä edeltävältä ajalta. Näissä tapauksissa on toimitettava palkkatodistus työssäoloehtoon luettavalta ajalta. 

Ainoastaan vakiintunut tulo otetaan laskennassa huomioon. Esimerkiksi työnantajan tulokseen perustuvat bonukset tai lomaraha ja lomakorvaus eivät ole vakiintunutta tuloa, joten niitä ei huomioida laskennassa. 

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enimmillään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Mikäli sinulle maksetaan korotettua ansio-osaa työllistämistä edistävän palvelun ajalta, voi päiväraha olla enimmillään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. 

Päivärahan uudelleen määrittely

Päivärahasi määritellään uudelleen työssäoloehtosi täyttyessä, mikäli edellisen päivärahan määrityksestä ja maksamisen aloituksesta on kulunut aikaa vuosi tai enemmän. Mikäli ehdit kerryttää 26 viikon työssäoloehdon uudestaan vuoden sisällä edellisestä määrityksestä ja ensimmäisestä maksetusta päivästä, ei päivärahan tasoa määritellä uudestaan eikä uutta omavastuuaikaa oteta.

TE-palvelut

Työllistämistä edistävien palveluiden vaikutuksesta päivärahasi määrään voit lukea täältä.

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa. Päivärahapäivien määrä riippuu työhistoriastasi. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta aina, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on: 
  • 300 päivää, mikäli sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta työttömyyden alkaessa. 
  • 400 päivää, mikäli sinulla on työhistoriaa enemmän kuin kolme vuotta työttömyyden alkaessa. 
  • 500 päivää, mikäli olet vähintään 58-vuotias täyttäessäsi työssäoloehdon ja olet työskennellyt viimeisen 20 vuoden aikana vähintään 5 vuotta.  500 päivään voi olla oikeus myös silloin, jos päivärahan enimmäisaika on alkanut ennen 1.1.2017. 
Lisäpäiväoikeus

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.

1.1.2023 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä työttömyysturvan lisäpäiväoikeus on poistumassa asteittain vuoteen 2030 mennessä. Tämän seurauksena vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei 1.1.2023 alkaen ole enää oikeutta lisäpäiviin. Lisäpäiväoikeus korvataan uudella muutosturvakokonaisuudella, josta voit lukea lisää täältä.

Voit edelleen olla oikeutettu lisäpäiviin, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1957-1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä

  • olet syntynyt vuosina 1961-1962 ja täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä  

  • olet syntynyt vuonna 1963 ja täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä

  • olet syntynyt vuonna 1964 ja täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä

Ikäedellytyksen katsotaan täyttyvän myös, jos täytät 61-64 vuotta samana päivänä kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.  Työttömyyskassa tarkistaa oikeutesi lisäpäiviin siinä vaiheessa, kun päivärahan enimmäisaikasi täyttyy. 

Verohallinnon ohjeiden mukaan ansiopäivärahasta peritään vähintään 25 % ennakonpidätystä, mikäli kassalla on käytössä palkkatuloon perustuvat verotiedot. 

Halutessasi voit tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Tilaaminen käy kätevästi esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Kun valitset palvelussa etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassan, työttömyyskassa saa muutosverokortin sähköisesti käyttöönsä seuraavana päivänä. 

Huomaathan, että muutosverokortin tulee olla nimenomaan etuutta varten. Jos muutosverokortti on palkkatuloa varten, suoritetaan etuudesta edelleen 25 % ennakkopidätys. 

Voit lukea lisää työttömyysetuuksien verotuksesta Verohallinnon sivuilta

Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos edellisen päivärahakauden alusta (ensimmäinen maksettu päivä) on kulunut alle vuosi ja omavastuuaika on otettu sen alussa.  

Omavastuuaika vastaa viittä työtöntä päivää, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika voidaan huomioida vain sellaiselta ajalta, jolloin työnhaku on ollut TE-toimistossa voimassa, eikä päivärahan maksamiselle ole muita esteitä. Omavastuuaikaa voi kertyä viikossa enintään viisi päivää.  

Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika lasketaan tunteina. Omavastuuaikaan lasketaan täyden työajan ja tehtyjen tuntien välinen erotus. Omavastuuaika täyttyy, kun viittä työpäivää vastaava tuntimäärä on täynnä.  Omavastuuta ei voida laskea ajalta, jolla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Omavastuuaika on kerättävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Yli kahdeksan viikon takaisia omavastuupäiviä ei voida enää huomioida.

Esimerkki

Mikäli sinulle kertyy kahdeksan viikon aikana neljä omavastuupäivää ja viides omavastuupäivä sattuisi vasta yhdeksännelle viikolle, on kerättyjen omavastuupäivien määrä tällöin yhä neljä, sillä ensimmäisellä viikolla kerättyä omavastuupäivää ei voida enää laskea mukaan.

Karenssilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinotoimiston asettamaa korvauksetonta määräaikaa. Karenssin ajalta ei voida maksaa päivärahaa. Sen ajalta ei voi myöskään ottaa omavastuuaikaa. Perusteista riippuen karenssin pituus vaihtelee seitsemästä päivästä 90 päivään. Voit lukea aiheesta enemmän TE-toimiston sivuilta täältä. 

Vuosiloma, lomapalkka ja lomaraha voivat vähentää ansiopäivärahan määrää tai estää sen maksamisen kokonaan. Niiden vaikutus riippuu siitä, ovatko loma ja siitä saatavat korvaukset kertyneet kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä.  

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, et ole oikeutettu vuosiloman ajalta ansiopäivärahaan. Merkitse loma-aika hakemukseen. Mikäli olet ansainnut loman osa-aikatyöstä, olet oikeutettu ansiopäivärahaan, kunhan työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Lomapäivät merkitään hakemukseen maksettujen lomatuntien mukaisesti. Lomapalkka ja lomarahat huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa maksuperusteisesti eli sillä hakujaksolla, jolloin ne on maksettu hakijan tilille. Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen työaika on enintään 80 % työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta. Lue lisää sovitellusta päivärahasta tai päivärahaoikeudesta lomautustilanteessa