-

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on uusi työttömyyskassan etuus, jota maksetaan 55 vuotta täyttäneille työttömyyskassan jäsenille, jotka on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Saadakseen muutosturvarahaa, henkilön on ilmoittauduttava työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä lukien. Jos irtisanomisaika on pitkä, esim. 6 kuukautta, tulee ilmoittautumisen TE-toimistoon tapahtua jo irtisanomisaikana.

Muutosturva ei ole työttömyysetuus vaan erillinen korvaus, jonka saaminen ei estä tai vähennä ansiopäivärahan maksua. Muutosturva koskee kaikkia 55 vuotta täyttäneitä irtisanottuja työpaikan koosta riippumatta.

Muutosturvakokonaisuus muodostuu kolmesta osasta:

 • Muutosturvaraha
 • Muutosturvakoulutus
 • Työllistymisvapaa

Muutosturvaraha on työttömyyskassan jäsenelleen maksama kertaluonteinen korvaus.

Muutosturvakoulutuksesta sovitaan TE-toimiston tai ELY-keskuksen kanssa. Muutosturvakoulutus voi kestää enintään 6 kuukautta ja sen arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.

Työllistymisvapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työllistymisvapaa voi kestää 5 päivää tavallista pidempään. Työllistymisvapaan pituus riippuu irtisanomisajan pituudesta.

Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvollisuus informoida työntekijää muutosturvasta irtisanomisen yhteydessä.

Muutosturvakokonaisuus korvaa 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille aiemman oikeuden työttömyysturvan lisäpäiviin (ns. eläkeputki). Lue lisää lakimuutoksesta täältä.

Olet oikeutettu muutosturvarahaan, jos

 • sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen
 • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomispäivään mennessä
 • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä eli siitä päivästä, jolloin olet saanut irtisanomisilmoituksen

HUOM! TE-toimistoon tulee ilmoittautua työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä lukien. Jos irtisanomisaika on pitkä, esim. 6 kuukautta, tulee ilmoittautumisen TE-toimistoon tapahtua jo irtisanomisaikana.

Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan jäsenelleen, kun jäsenyys on alkanut viimeistään irtisanomispäivänä. Muutosturvarahan saaminen ei siis edellytä ansiopäivärahan jäsenyys- tai työssäoloehdon täyttymistä tai varsinaista työttömyyttä. Sinulla on oikeus muutosturvarahaan, vaikka työllistyisit heti irtisanomisajan päätyttyä toiselle työnantajalle.

TE-toimisto tutkii muutosturvarahan saamisen edellytykset ja antaa työttömyyskassalle lausunnon oikeudesta muutosturvarahaan.

Täytä muutosturvahakemus verkkopalvelussa ja lähetä se työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvaraha voidaan maksaa jo irtisanomisaikana ennen työsuhteen päättymistä.

Voit myös täyttää ja lähettää tulostettavan muutosturvahakemuksen täältä.

Muutosturvaraha vastaa noin 1 kuukauden palkkaa ja se on kertaluonteinen korvaus. Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltävän 12 kuukauden keskiansioista. Laskennassa huomioidaan vain irtisanovan työnantajan maksama työttömyysvakuutusmaksun alainen ansio. Palkkatulona huomioidaan myös lomarahat ja lomakorvaus sekä tulospalkkiot, mikäli ne on maksettu irtisanomista edeltävän 12 kuukauden aikana.

Työttömyyskassa hakee tulotiedot Tulorekisteristä.

Esimerkki: Henkilö irtisanotaan 9.1.2023 ja edeltävä palkkakausi on päättynyt 31.12.2022. Muutosturvarahan määrä lasketaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022 maksetuista ansioista jakamalla ansiotulo luvulla 12.

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa. Palkkaa varten annetulla verokortilla muutosturvarahan ennakonpidätys suoritetaan verokortin korkeamman lisäprosentin mukaisesti. Tämän takia suosittelemme toimittamaan työttömyyskassalle muutosverokortin etuutta varten.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verotoimiston Oma Vero -palvelusta. Kun valitset palvelussa etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassan, verottaja toimittaa uuden verokortin sähköisesti suoraan kassalle.

Muutosturvarahaan ei ole oikeutta, jos

 • työnantaja peruu irtisanomisen ja työsuhde jatkuu
 • työsuhde puretaan irtisanomisajalla
 • työntekijä itse irtisanoutuu irtisanomisajalla
 • työnantaja menee konkurssiin.

Oikeus muutosturvarahaan säilyy, vaikka palaisit takaisin töihin samalle työnantajalle takaisinottovelvollisuuden vuoksi.

Muutosturvaraha voidaan periä takaisin, jos tilanteesi muuttuu irtisanomisaikana.

Esimerkki #1

Kaisa 57 v. irtisanotaan 1.2.2023 ja irtisanomisaika on 6 kuukautta 31.7.2023 asti. Kaisan tulee ilmoittautua työnhakijaksi 60 päivän kuluessa eli 1.4.2023 mennessä. TE-toimisto tutkii muutosturvarahan saamisen edellytykset ja antaa työttömyyskassalle lausunnon muutosturvarahaoikeudesta. Kaisan tulee lähettää muutosturvarahahakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eli 31.10.2023 mennessä.

Esimerkki #2

Antti 58 v. irtisanotaan 1.2.2023. Antin tulee ilmoittautua työnhakijaksi 60 päivän kuluessa eli 1.4.2023 mennessä. Antti ilmoittautuu työnhakijaksi 5.4.2023. Antilla ei ole oikeutta muutosturvarahaan koska hän ei ole ilmoittautunut 60 päivän kuluessa työnhakijaksi TE-toimistoon.

Esimerkki #3

Satu 53 v. irtisanotaan 1.2.2023. Sadulla ei ole oikeutta muutosturvarahaan koska hän on alle 55 vuotias.

Esimerkki #4

Juha 56 v. irtisanotaan 1.2.2023. Juhan työsuhde on alkanut 1.5.2020. Juhalla ei ole oikeutta muutosturvarahaan koska Juhan työsuhde ei ole kestänyt 5 vuotta.

Esimerkki #5

Lindan 59 v. työsuhde päättyy työnantajan konkurssiin 1.2.2023. Lindalla ei ole oikeutta muutosturvarahaan koska työsuhde päättyy konkurssiin.

Voit lukea lisää muutosturvarahasta Työttömyysturvalain 9. luvusta.