/   Automaattinen päätöksenteko
-

Automaattinen päätöksenteko Palvelualojen työttömyyskassassa

Palvelualojen työttömyyskassa voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että päätös asiastasi voidaan tehdä kokonaan automaattisesti, jos asian käsittely sen mahdollistaa. Automaattisesta päätöksestä käy aina ilmi, että se tehty automaattisesti. Tällä sivulla kerromme, mihin automaattinen päätöksenteko perustuu ja miten se toimii.

Käyttöönottopäätöksen automaattisesta päätöksenteosta löydät täältä.

Palvelualojen työttömyyskassan automaattinen päätöksenteko perustuu huolellisesti testattuun normi- ja sääntöpohjaiseen menetelmään. Normi- ja sääntöpohjainen menetelmä tarkoittaa, että työttömyyskassan automaattiset päätökset perustuvat aina lakiin ja automaattisesti annetut päätökset eivät edellytä inhimillistä harkintaa. Automaattisissa päätöksissä ei hyödynnetä tekoälyä tai tilastollisia malleja vaan se perustuu käsittelysääntöihin.

Automaatiota hyödynnetään työttömyyskassassa, koska työttömyyskassa vastaanottaa joka kuukausi suuren määrän ansiopäivärahahakemuksia (vuonna 2022 keskimäärin 16 765 hakemusta kuukaudessa). Erityisesti kuun vaihteessa hakemukset voivat ruuhkautua. Automaattisella päätöksenteolla puretaan näitä ruuhkahuippuja. Automaatio nopeuttaa kaikkien hakemusten käsittelyä, myös niiden, joita ei voida automaattisesti ratkaista.  

Monissa tapauksissa päätös tehdään saatavilla olevilla tiedoilla ja säädöksiin perustuen niin, että käsittelyssä ei tarvita ihmisen harkintaa. Tämä mahdollistaa etuuskäsittelijöiden työpanoksen kohdentamisen hakemuksiin, joissa päätöksen oikeellisuus vaatii erillistä harkintaa. Jos harkintaa tarvitaan, hakemus ohjataan aina ihmisen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Valvomme automaattisen päätöksenteon laatua ja toimivuutta jatkuvasti.

EU:n tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa todetaan, että rekisteröidyllä (esimerkiksi työttömyyskassan jäsenellä) on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Saman asetuksen mukaan edellistä kohtaa ei sovelleta, jos päätös on hyväksytty jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Toukokuun alussa (1.5.2023) Suomessa astuivat voimaan automaattisen päätöksenteon mahdollistavat lakimuutokset. Lakimuutoksia tehtiin sekä hallintolakiin (434/2003) että tiedonhallintalakiin (906/2019). Työttömyyskassan automaattinen päätöksenteko perustuu näihin kahteen lakiin. Hyödynnämme automaattista päätöksentekoa, kun kassalta haetaan soviteltua päivärahaa. Työttömyyskassan päätökset perustuvat aina työttömyysturvalakiin (1290/2002).

Työttömyyskassa ei käytä päätösten tekemisessä EU:n tietosuoja-asetuksessa kiellettyä oppivaa tekoälyä.

Hallintolaissa on säädetty automaattisen päätöksenteon edellytyksistä. Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomainen tekee asiankäsittelyn päättävän ratkaisun automaattisella tietojenkäsittelyllä ilman, että ratkaisun tarkastaa ja hyväksyy luonnollinen henkilö (53 e §).

Automaattinen päätös syntyy kaavamaisen päättelyketjun seurauksena ja työttömyyskassan ratkaisu perustuu aina työttömyysturvalakiin ja etukäteen laadittuihin käsittelysääntöihin. Jos asian käsittelyprosessi jokin vaihe edellyttää inhimillistä harkintaa, päätöksen tekee aina työttömyyskassan etuuskäsittelijä.

Kaikki automaattiset päätökset ovat normaaliin tapaan valituskelpoisia (53 f §). Oikaisuvaatimusta ei koskaan ratkaista automaattisesti.

Työttömyyskassan antamasta päivärahapäätöksestä käy aina ilmi, jos se on annettu automaattisesti. Työttömyyskassan hallituksen tekemä automaattisen päätöksenteon käyttöönottopäätös löytyy kassan verkkosivuilta täältä (53 g §).

Automaattiseen päätöksentekoon liittyvät pykälät löytyvät Hallintolain 8 b luvusta.

Tiedonhallintalaissa määritellään se, miten automaattinen päätöksenteko toteutetaan käytännössä ja mitä käsittelysäännöillä tarkoitetaan.

Laki edellyttää, että työttömyyskassan hallitus tekee automaattisesta päätöksenteosta käyttöönottopäätöksen (28 d §) Palvelualojen työttömyyskassan hallitus on tehnyt käyttöönottopäätöksen 11.10.2023. Käyttöönottopäätös on luettavissa täällä.

Jos automaattista päätöksentekoa myöhemmin laajennetaan, työttömyyskassan hallitus tekee aina uuden käyttöönottopäätöksen. Uusi käyttöönottopäätös julkaistaan kassan verkkosivuilla. Palvelualojen työttömyyskassa myös dokumentoi laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt.           

Laki asettaa päätöksille ja dokumentaatiolle viiden vuoden säilytysajan. Lisäksi työttömyyskassalla on viiden vuoden ajan velvollisuus osoittaa, millä käsittelysäännöllä yksittäinen asia on ratkaistu ja missä vaiheessa luonnollinen henkilö on osallistunut asian käsittelyyn (28 a §)

Laki määrittelee, miten automaattisen päätöksenteon laatu varmistetaan ennen käyttöönottoa ja miten sitä valvotaan käyttöönoton jälkeen. Tietojen ajantasaisuus ja virheettömyys on varmistettava.

Palvelualojen työttömyyskassa noudattaa lain määräyksiä ja automaattisten päätösten tekemisessä käytetään samoja tietoja kuin kaikissa muissakin päätöksissä.

Automaattiseen päätöksentekoon liittyvät pykälät löytyvät Tiedonhallintalain 6 a luvusta.

Palvelualojen työttömyyskassa on tehnyt tietosuojan vaikutuksenarvioinnin ja riskienhallintasuunnitelman varmistaakseen, että automaattisen päätöksenteon tietosuojaan liittyvät periaatteet ovat tulleet huomioiduksi.

Automaattisten päätösten tulee täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaperiaatteet. Henkilötietojen käsittelyn on oltava lainmukaista, läpinäkyvää ja kohtuullista. Henkilötietoja saa käsitellä vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Henkilötietojen täsmällisyys ja oikeellisuus varmistetaan. Palvelualojen työttömyyskassa ei kerää mitään uutta tietoa automaattista päätöksentekoa varten. Päätösten perusteena ovat samat tiedot kuin muussakin päätöksenteossa.

Palvelualojen työttömyyskassa noudattaa yleisen tietosuojasääntelyn mukaista informointivelvoitetta. Työttömyyskassa informoi rekisteröityä automaattisen päätöksenteon prosessista ja ilmoittaa rekisteröidylle, milloin häneen voidaan kohdistaa automaattinen päätös. Työttömyyskassa antaa tietoa myös siitä, miten rekisteröity voi vaatia ihmisen osallistumista päätöksentekoon ja miten rekisteröidyllä on oikeus hakea muutosta automaattisesti annettuun päätökseen. Muutoksenhaku automaattiseen päätökseen ratkaistaan aina ihmisen toimesta.

Mitä on automaattinen päätöksenteko?

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että Palvelualojen työttömyyskassa voi antaa automaattisia ratkaisuja sellaisissa asioissa, jotka eivät edellytä inhimillistä harkintaa.

Automaattinen päätöksenteko pohjautuu hallintolain ja tiedonhallintalain muutokseen, joka tuli voimaan 1.5.2023. Työttömyyskassan päivärahapäätökset perustuvat aina työttömyysturvalakiin, riippumatta siitä, onko kyseessä automaattinen vai manuaalinen päätös.

Mitä asioita ratkaisette automaattisesti?

Tällä hetkellä voimme käsitellä tietyt osa-aikatyötä sisältävät jatkohakemukset kokonaan automaattisesti. Tämä edellyttää sitä, että hakijan työtunnit, palkanmaksupäivät ja muut päivärahapäätöksen kannalta tarpeelliset tiedot ovat löydettävissä hakemuksesta ja Tulorekisteristä.

Jos hakemuksen käsittelyssä tarvitaan inhimillistä harkintaa, asiassa tekee päätöksen aina työttömyyskassan etuuskäsittelijä.

Mistä tiedän, onko hakemukseni ratkaistu automaattisesti?

Automaattisesti annetussa päätöksessä kerrotaan, että se on ratkaistu automaattisesti.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen automaattiseen päätökseen?

Kaikki automaattiset päätökset ovat muiden päätösten tavoin valituskelpoisia. Mahdolliset valitukset käsittelee aina ihminen. Valitusohje löytyy päätöksen liitteestä.

Mitä hyötyä automaattisesta päätöksenteosta on?

Automaattista päätöksentekoa hyödyntämällä voimme hoitaa aiempaa tehokkaammin tiettyjä rutiininomaisia mutta aikaa vieviä käsittelytehtäviä, jotka eivät edellytä erillistä inhimillistä harkintaa.

Jäsenillemme tämä tarkoittaa päivärahahakemusten keskimääräistä lyhyempiä käsittelyaikoja, sujuvampaa asiointia ja etuuksien nopeampaa maksatusta.

Mitä vaikutusta automaattisella päätöksenteolla on hakemuksiin, joita ei ratkaista automaattisesti?

Automaattinen päätöksenteko hyödyttää kaikkia kassan jäseniä, myös niitä, joiden hakemuksia ei ratkaista automaattisesti. Kun osa hakemuksista ratkaistaan automaattisesti, voimme kohdistaa niistä vapautuvat voimavarat esimerkiksi asiakaspalveluun ja muiden hakemusten käsittelyyn.

Ovatko automaattiset päätökset luotettavia?

Olemme testanneet järjestelmän toimivuutta pitkään ja huolellisesti. Monivaiheinen testausprosessi on varmistanut, että järjestelmä käsittelee hakemukset virheettömästi niiden tietojen pohjalta, jotka on kirjattu tulorekisteriin ja päivärahahakemukseen.

Aiotteko laajentaa automaattista päätöksentekoa tulevaisuudessa?

Jos automaattista päätöksentekoa hyödynnetään tulevaisuudessa laajemmin, asiasta tehdään uusi käyttöönottopäätös ja siitä tiedotetaan erikseen.

Tässä ilmoitamme, jos Palvelualojen työttömyyskassan automaattisessa päätöksenteossa on meneillään häiriöitä tai jos tiedossa on suunniteltuja katkoksia, jotka vaikuttavat automaattiseen päätöksentekoon.