-

Osa-aikatyö ja päiväraha

Jos työskentelet osa-aikaisesti, teet keikkatyötä tai sinut lomautetaan lyhennetylle työajalle, saattaa sinulla olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös työskentelyn aikana. Lisäksi sinun tulee täyttää yleiset ansiopäivärahan saamisen ehdot, jotka löydät täältä. Kun ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna, sinulle maksettu palkka vähentää päivärahan määrää.  

Soviteltuun ansiopäivärahaan on oikeus seuraavissa tilanteissa:  
  • olet osa-aikaisessa työsuhteessa työnantajan aloitteesta 
  • sinut on lomautettu lyhennetylle työajalle 
  • olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työn 
  • sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä (päätoiminen yrittäjä ei voi kuitenkaan saada soviteltua päivärahaa)

Kokoaikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika on yli 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos työaikasi on esimerkiksi 35 tuntia viikossa, sopimuksesi katsotaan kokoaikaiseksi. Mikäli vähimmäistyöaika on enintään 80 %, on työ osa-aikaista, vaikka tunteja olisikin ollut tarjolla enemmän. Jos työsopimuksesi mukainen työaika on esimerkiksi 25 - 37,5 tuntia viikossa, on kyse osa-aikatyöstä, vaikka työaikasi olisikin toteutunut ylemmän tuntimäärän mukaisena.  

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan palkkajaksoittain. Jos palkka maksetaan kuukausittain, täytetään myös hakemus kuukausittain. Mikäli palkkajakso on neljä viikkoa, on myös hakujakso neljä viikkoa. Jos palkanmaksujaksosi on jokin muu kuin kuukauden tai neljän viikon jakso, käytetään sitä vaihtoehtoa, joka paremmin sopii yhteen palkkajaksosi kanssa. Muut hakujaksot eivät lain mukaan ole mahdollisia.  

Maksuperusteinen sovittelu

Ansiopäivärahan sovittelu tapahtuu pääsääntöisesti maksuperusteisesti. Poikkeuksen muodostavat lomautustilanteet, joista löydät lisätietoa täältä. Maksuperusteinen sovittelu tarkoittaa sitä, että haettavan jakson aikana maksettu palkka vaikuttaa päivärahaan riippumatta siitä, milloin työ on tehty. Saattaa siis syntyä tilanne, jossa olet työskennellyt, mutta palkkaa ei vielä ole maksettu. Tällöin sinulle maksetaan täyttä päivärahaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kuukausia, joiden aikana sinulle on maksettu palkkaa, vaikka sinulla ei ole ollut työtunteja. 

Esimerkki #1 Osa-aikatyö alkaa 9.2.2024. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.2.2024 – 28.2.2024 ja merkitsee siihen tekemänsä työpäivät ja –tunnit. Palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta (9.2.2024 – 28.2.2024) maksetaan 15.3.2024. Hakujaksolle 1.2.2024 – 28.2.2024 ei osu yhtään palkanmaksupäivää, joten helmikuulta 2024 maksetaan täyttä päivärahaa.  
Esimerkki #2 Osa-aikatyö päättyy 18.2.2024. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.3.2024– 31.3.2024 ja ilmoittaa olleensa koko jakson ajan työtön. Ajalla 1.2.2024 – 18.2.2024 ansaittu palkka maksetaan 15.3.2024. Hakujaksolle 1.3.2024 – 31.3.2024 osuu palkanmaksupäivä, joten maaliskuun päiväraha maksetaan soviteltuna 15.3.2024 maksetulla palkalla. 

Suojaosa

Huom! Suojaosa on poistunut 1.4.2024 alkaen. Suojaosaa ei huomioida enää 1.4.2024 tai sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla. Löydät lisätietoa aiheesta täältä

Ansiopäivärahan määrään vaikuttavat suojaosan ylittävät ansiotulot. Suojaosa on 300 euroa kuukauden jaksolla tai 279 euroa neljän viikon jaksolla. Suojaosaa alle jäävä osa palkasta ei vaikuta päivärahaasi lainkaan. Suojaosan ylittävä osa ansiotulosta sovitellaan päivärahan kanssa.  Sovitellun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa palkka otetaan kuitenkin kokonaisuudessaan huomioon, eikä suojaosaa vähennetä (lue lisää kohdasta "Sovitellun päivärahan enimmäismäärä").

Sovittelun piiriin eivät kuulu:

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ansaittua palkkaa ei koskaan sovitella. Työsuhde on kokonainen, jos työsopimukseen kirjattu työaika on enemmän kuin 80 %. Sovittelun ulkopuolelle jäävät myös esimerkiksi karenssin tai Kelan myöntämän sairauspäivärahan aikana ansaitut palkat. Sen sijaan esimerkiksi palkka, joka on ansaittu osa-aikaisesta työsuhteesta ennen työnhaun alkamista, sovitellaan. Tarkempia tietoja siitä, mitkä palkat vaikuttavat päivärahaan saat tarvittaessa työttömyyskassalta.  

Osa-aikatyön palkka ja päiväraha voivat yhteensä olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan verran. Tätä enimmäismäärää laskettaessa palkka otetaan kokonaisuudessaan huomioon, eikä suojaosaa vähennetä. 

Esimerkki 1.

Hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on 1580 euroa ja täyden päivärahan suuruus 51,65 euroa. Hän työskentelee osa-aikatyössä, josta hänelle maksetaan palkkaa 1400 euroa. Ansiopäiväraha ja palkka eivät voi olla yhteensä enempää kuin 1580 euroa, joten soviteltuna päivärahana voidaan maksaa enintään 1580-1400=180 euroa. 

Soviteltua ansiopäivärahaa verrataan myös sovitellun Kelan maksaman peruspäivärahan määrään. Ansiopäivärahana maksetaan aina vähintään sama määrä, joka peruspäivärahanakin maksettaisiin.  

Esimerkki  2.

Hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on 1580 euroa ja täyden päivärahan suuruus 51,65 euroa. Hän työskentelee osa-aikatyössä, josta hänelle maksetaan palkkaa 1600 euroa. Palkka ylittää päivärahan perusteena olevan palkan, joten enimmäismäärää koskevan säännön vuoksi päivärahaa ei voitaisi maksaa lainkaan.

Soviteltua ansiopäivärahaa verrataan myös sovitellun Kelan maksaman peruspäivärahan määrään. Ansiopäivärahana maksetaan aina vähintään sama määrä, joka peruspäivärahanakin maksettaisiin.  

Soviteltuun ansiopäivärahaan on oikeus, mikäli hakujaksolla maksetun palkan maksukauden mukainen tuntimäärä ei ylitä 80 % alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesta kokoaikatyön työajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, verrataan työaikaa työsopimuslain mukaiseen enimmäistyöaikaan, joka on 40 tuntia viikossa.

Esimerkki #1

Hakija työskentelee myyjänä elintarvikeliikkeessä. Hän hakee päivärahaa helmikuulta 2024. Helmikuun aikana hänelle maksetaan palkkaa 132 tunnilta. Kokoaikaisen työntekijän työaika kaupan alalla 37,5 tuntia viikossa ja keskimäärin 161,25 tuntia kuukaudessa. Tästä 80 % on 129 tuntia. Koska hakijalle maksettu tuntimäärä on suurempi kuin 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei hakijalla ole oikeutta päivärahaan helmikuulta.  

Esimerkki #2

Hakija työskentelee siivoojana keikkatyösopimuksella. Palkka tehdyistä tunneista maksetaan kahden kalenteriviikon jaksoissa, joten hänen sovitellun päivärahan hakujakso on 4 kalenteriviikkoa. Hakujaksolla 3.1-30.1.24 on 2 maksupäivää, joissa on maksettu palkkaa yhteensä 125 tunnilta. Kokoaikaisen työntekijän työaika on siivousalalla 37,5 tuntia viikossa, eli 150 tuntia neljän viikon jaksolla. Tästä 80 % on 120 tuntia. Koska hakijalle maksettu tuntimäärä on suurempi kuin 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei hänellä ole oikeutta ansiopäivärahaan kyseiseltä hakujaksolta.

Lomautus kokoaikatyöstä

Kokoaikaisesta työstä lomautetun työaikaa seurataan kalenteriviikoittain. Näissä tilanteissa hakemus tulee aina palkkajaksoittain, mutta kuitenkin sen viikon loppuun, jonka aikana palkkajakso päättyy. Toisin sanoen, hakemuksen tulee aina päättyä sunnuntaihin. Mikäli hakujakso on esimerkiksi kalenterikuukausi, mutta kuukausi päättyy keskellä viikkoa, tulee sinun silti täyttää hakemus seuraavaan sunnuntaihin saakka.  

Työssäoloehdon kertymistä seurataan ansaintaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan määrittelyssä huomioidaan ne palkat, jotka on ansaittu jaksolla, jonka ajalta päiväraha määritellään. Työssäoloehdon seurantaa varten kassa tarvitsee joskus lisätietoja, jotka eivät käy ilmi tulorekisterin tiedoista. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaus- ja vuosiloma-ajan palkkatiedot. Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun liität näissä tilanteissa hakemukseesi kopion palkkalaskelmastasi. 

Työssäoloehdon seuranta ja ansiopäivärahan sovittelu tapahtuvat eri perustein, joten kassa voi joutua työssäoloehdon täyttymistilanteessa odottamaan myöhemmin maksettavaa palkkatietoa päivärahan uudelleen määrittelemistä varten.