-

Työllistymistä edistävät palvelut

Ansiosidonnaisen päivärahan saajalla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan osallistumalla TE-toimiston tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Palveluihin osallistumisesta sovitaan aina TE-toimiston kanssa. Työttömyyskassa voi maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Maksamista varten kassa tarvitsee lausunnon TE-toimistolta.

Työllistämistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • työvoimakoulutus
  • työkokeilu työpaikalla tai koulutuskokeilu oppilaitoksessa
  • kuntouttava työtoiminta
  • uravalmennus
  • omaehtoinen opiskelu 
  • kotoutumiskoulutus

Osallistumisesta työllistymistä edistäviin palveluihin sovitaan aina TE-toimiston kanssa. Osallistumispäivät, loma-ajat ja poissaolot ilmoitetaan työttömyyskassalle päivärahahakemuksessa.

Voit lukea lisää työllistämistä edistävistä palveluista Työmarkkinatorilta.

Työttömyyskassa voi maksaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta TE-toimiston lausunnon perusteella. Kulukorvaus maksetaan osallistumispäiviltä. Korotettu ansio-osa maksetaan TE-toimiston lausunnon perusteella koko TE-palvelun ajalta.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa palveluiden ajalta enintään 200 päivältä. Määrä riippuu päivärahasi tasosta. Korotettu ansio-osa on 55 % kuukausipalkasta lasketun päiväpalkan ja päivärahan perusosan (37,21 € alkaen 1.1.2023) erotuksesta. Jos laskennallinen kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3534,95 € (1.1.2023 alkaen), on korotettu ansio-osa tämän ylittävältä palkanosalta 25 %

Kulukorvaus on verotonta tuloa ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin olet osallistunut työllistämistä edistävään palveluun. HUOM! Omaehtoisen opiskelun ajalta ei ole oikeutta kulukorvaukseen.

TE-palveluiden loma-ajoilta tai poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta. Kulukorvaus on tavallisesti 9 € / päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvausta voidaan maksaa korotettuna (18 € / päivä), jos osallistut työllistämistä edistävään palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan koske kuntouttavaa työtoimintaa.

Korotettua kulukorvausta voidaan maksaa myös silloin, kun palvelu järjestetään työssäkäyntialueella kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu osallistumisesta majoituskustannuksia. Majoituskustannuksista on esitettävä selvitys hakemuksen yhteydessä.

Merkitse päivärahahakemukseesi päivät, jolloin olet ollut työllistämistä edistävässä palvelussa. Merkitse hakemukseen myös koulutuksen loma-ajat ja esimerkiksi arkipyhäpäivät, jolloin koulutusta ei järjestetä. TE-palveluiden loma-ajoilta ei makseta kulukorvausta.

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta sen järjestämispäivinä, ilmoita hakemuksessasi poissaolon syy. Poissaolopäiviltä maksetaan ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta, jos olet ollut poissa hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviksi syiksi luetaan sairastuminen tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään 4 päivää), työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy.

Jos sairautesi kestää yli 3 päivää, toimita kassalle lääkärintodistus. Jos keskeytät työllistymistä edistävän palvelun, ilmoita siitä välittömästi TE-toimistoon.

Lisäohjeita hakemuksen täyttämiseen löydät täältä.