-

Alterneringsersättning

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en person som arbetat rätt länge tar ledigt från sitt arbete och arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande för samma tid. Om du blir alterneringsledig, betalar arbetsgivaren inte lön till dig utan du kan få alterneringsersättning. Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till sina medlemmar.

Om du planerar alterneringsledigt måste du först kontrollera att du uppfyller följande villkor:

1)  Du har arbetat heltid eller din arbetstid har varit över 75 % av branschens maximala arbetstid.

2)  Du har ingått ett avtal om alterneringsledighet med din arbetsgivare.

3)  Din nuvarande anställning har varat i minst 13 månader.

4)  Du har en arbetshistoria på minst 20 år.

5)  Du överskrider inte den övre åldersgränsen för alterneringsledighet.

Utredning av arbetshistoria

I anställningsperioden på 13 månader får ingå högst 30 dagars oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs dock med tid i arbete. Annan frånvaro, såsom vårdledighet eller moderskaps- eller faderskapsledighet, beaktas inte som med arbetstid jämställd tid.

Då man beräknar arbetshistorien kan dock som tid som jämställs med tid i arbete förutom sjukfrånvaro även räknas exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter, vårdledighet samt bevärings- och civiltjänsttid. I den nödvändiga arbetshistorien på 20 år kan ingå tid som jämställs med arbetstid av ovan nämnda orsaker högst 5 år. Till din arbetshistoria räknas allt arbete du utfört som myndig. För anställningsförhållanden som inletts före år 2007 räknas även arbete som man utfört som 15–17-åring till arbetshistorien. Arbetshistorien kan också ackumuleras av arbete som utförts i EU-/EES-länderna eller i Schweiz.

Arbetslöshetskassan kontrollerar i arbetspensionsutdraget att arbetshistorievillkoret uppfylls. Om du önskar att vårdledighet, bevärings- eller civiltjänsttid eller arbete utomlands ska beaktas i beräkningen ska du lämna in intyg över dessa perioder till kassan. Kassan får inte dessa uppgifter automatiskt.

Ny alterneringsledighet

Om du redan tidigare har varit alterneringsledig, ska du efter detta arbeta i fem år innan följande alterneringsledighet.

Åldersgränsen

Den övre åldersgränsen för alterneringsledighet är den undre åldersgränsen för ålderspension enligt arbetspensionslagen minus tre år. Alterneringsledigheten kan inte påbörjas efter den kalendermånad under vilken du når den övre åldersgränsen.

Alterneringsersättningens belopp är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle beviljas om du blev helt arbetslös. Till skillnad från beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas alterneringsersättningen utifrån 52 veckors lön. 

Alterneringsledigheten är minst 100 och högst 180 dagar.

Om du vill förlänga din alterneringsledighet ska du avtala om saken två månader innan den överenskomna slutdagen för alterneringsledigheten. Ifall du vill sluta ledigheten tidigare än tänkt eller tillfälligt återgå till arbetet, ska du avtala om detta separat. Alterneringsledigheten fortsätter löpa också under en tillfällig återgång till arbetet.

Utbetalning av alterneringsersättning förutsätter att arbetsgivaren har anställt en vikarie istället för den alterneringslediga arbetstagaren. Alterneringsersättning kan inte utbetalas för sådan tid, för vilken man inte har anställt en vikarie.

Efter alterneringsledigheten har du rätt att återgå till ditt ursprungliga arbete. Om detta inte är möjligt, till exempel på grund av en omorganisering av uppgifterna, har du rätt att återgå till motsvarande uppgifter.

Under alterneringsledigheten kan du ingå ett anställningsförhållande med en annan arbetsgivare, men detta påverkar rätten till alterneringsersättning och ersättningens belopp. Hur anställningsförhållandet påverkar beror på om det nya arbetet är på heltid eller deltid.

Om du tar emot ett heltidsarbete som varar i över två veckor, har du inte rätt till alterneringsersättning under den tiden. Om du arbetar deltid, beräknas din alterneringsersättning på den jämkade dagpenning som du som arbetslös skulle ha rätt till. Mer information om jämkad dagpenning och hur den beräknas hittar du här. Till skillnad från den jämkade dagpenningen tillämpas ingen skyddsdel på alterneringsersättningen, utan all lön påverkar dess belopp.

Också de sociala förmånerna påverkar alterneringsersättningen på samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen. En del förmåner förhindrar helt utbetalningen av alterneringsersättningen och andra förmåner minskar ersättningens belopp. Information om hur förmånerna påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen och alterneringsersättningen hittar du här.

Du ansöker om alterneringsersättning med en ansökan om alterneringsersättning som du kan fylla i i vår e-tjänst eller skriva ut här. Bifoga en kopia av alterneringsavtalet till ansökan. Kassan får löneuppgifterna från inkomstregistret. Ansökan om alterneringsersättning kan lämnas in till kassan redan innan alterneringsledigheten börjar. Beslutet kan dock ges först efter att alterneringsledigheten har börjat.

Alterneringsersättningen betalas först för två veckor och därefter i perioder på fyra veckor.

Kassan får uppgifterna om ditt skattekort för lön direkt från Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningen görs i enlighet med ditt löneskattekort, dock så att skatteprocenten alltid är minst 25 %. Om du vill kan du hos Skatteförvaltningen begära ett ändringsskattekort för förmån. Då görs förskottsinnehållningen i enlighet med ändringsskattekortet.