-

Instruktioner för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

  1.
 1. Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är arbetslös.

  På basis av din anmälan ger arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan. Din arbetssökning ska vara i kraft för att du ska kunna få dagpenning. Detta gäller alla mottagare av dagpenning, oberoende av om du är permitterad, arbetslös eller i deltidsarbete.  

  Du hittar närmare anvisningar för inledning av arbetssökning på TE-byråns sidor
   

 2. 2.
 3. Lämna in din ansökan om dagpenning och de nödvändiga bilagorna till arbetslöshetskassan då två veckor förflutit sedan arbetslösheten inleddes.  

  Du kan fylla i och skicka in ansökan i vår e-tjänst.

  Anvisningar för hur du fyller i ansökan i e-tjänsten hittar du här

  Om du inte har alla nödvändiga bilagor då du ansöker, kan du lämna in dem senare. Också bilagorna kan lämnas in i elektronisk form via e-tjänsten. Om du lämnar in bilagorna i pappersform, behöver de inte vara i original, utan det räcker med kopior. Om det fattas bilagor, begär vi dem senast i samband med handläggningen av ansökan.

  Dagpenning kan inte sökas på förhand, utan man ansöker alltid retroaktivt. Ansökan ska lämnas in senast inom tre månader från den första dagen ansökan gäller.  

  Den fortsatta ansökan kan lämnas in till kassan även om den första ansökan ännu inte har handlagts.  

  Om du vill skicka in din ansökan per post eller som en bilaga, hittar du ansökningsblanketter för utskrift på sidan Blanketter och bilagor 
   
  Skicka in ansökan och bilagor i pappersform på adressen: 
  Servicebranschernas arbetslöshetskassa 
  PB 93 
  00531 HELSINGFORS 

Bilagor som behövs för den första ansökan

Som bilaga till den första ansäkan behöver du en kopia av arbetsavtalet. Om du blivit permitterad behover du även en kopia av permitteringsintyget. Om ditt anställningsförhållande har uphört behöver du även en kopia av uppsägningsmeddelandet.

Det behövs även en utredning över veckotimmar om, om din arbetstid varierar och det finns färre än 18 timmar i veckan i ditt arbetsavtal (till exempel om du kallas på jobb vid behov). Lämna in en utredning över de veckovisa arbetstimmarna för en så lång tid att de 26 arbetsveckorna med minst 18 arbetstimmar som krävs för arbetsvillkoret uppfylls. I utredningen ska finnas arbetsgivarens underskrift.

Skicka en kopia av det senaste fastställda beskattningsbeslutet om du har företagsinkomster eller förvärvsinkomster från jord- eller skogsbruk eller renskötsel. Om verksamheten har inletts nyligen och det inte finns uppgifter om verksamheten för minst ett halvt år i beskattningsbeslutet, ska du istället för beskattningsbeslutet lämna in en månadsvis redovisning över företagsverksamhetens inkomster och utgifter, från och med verksamhetens början. 

Skicka också skattekort, om du har begärt ett ändringsskattekort för förmån från Skatteförvaltningen. Observera att en skatteprocent som getts för lön höjs till 25 procent vid utbetalning av dagpenning. Ett ändringsskattekort för förmån kan beställas via tjänsten MinSkatt. Anteckna Servicebranschernas arbetslöshetskassa som utbetalare av förmånen. 

Löneuppgifterna får arbetslöshetskassan i regel från inkomstregistret. Om vi inte får alla nödvändiga uppgifter begär vi tilläggsinformation. Vid behov kan du bifoga löneintyg eller -kvitton till din ansökan, men det är inte nödvändigt. Du kan granska dina inkomstuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.

Arbetslöshetskassan får också information om de flesta sociala förmåner direkt från FPA och inkomstregistret. Om du får pension eller andra förmåner från utlandet ska du bifoga en utredning över dessa i din ansökan.

Vid behov begär vi tilläggsutredningar i samband med handläggningen av din ansökan. Om du redan tidigare har lämnat in de nödvändiga bilagorna till arbetslöshetskassan, behöver du inte lämna in dem på nytt. 

Bilagor som behövs för fortsatt ansökan

För den fortsatta ansökan behövs vanligtvis inga bilagor. Informera ändå a-kassan om alla förändringar i din situation. Om du har löneinkomster under ansökningsperioden får vi löneuppgifterna från inkomstregistret. Om det i lönen som betalats ut under ansökningsperioden ingår lön för sjukdomstid eller semester, är det bra att lämna in lönekvittot. 

Om du börjar arbeta, lämna alltid in en kopia på arbetsavtalet till arbetslöshetskassan.    

Vi begär tilläggsutredningar i samband med handläggningen av ansökan ifall vi behöver sådana.  

Minneslista för dig som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning

[]

Kontrollera de nödvändiga stegen och hämta en bekväm checklista.