-

Arbete utomlands

Om du blir arbetslös efter att du återvänt från utlandet kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i Finland på basis av arbete utfört i ett annat EU-land. För arbete utfört i Sverige och Danmark tillgodoräknas i arbetsvillkoret endast sådana perioder då du varit medlem i en lokal arbetslöshetskassa. 

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning baserat på arbete i ett annat EU- och EES-land om följande villkor uppfylls: 
  • du har arbetat i Finland minst fyra veckor direkt före arbetslösheten eller varit företagare i Finland minst fyra månader och 

  • du har gått med i en arbetslöshetskassa inom en månad efter att du flyttat till Finland eller efter det att din anställning upphörde. Om din anställning i avreselandet har upphört före flytten och du efter det inte har registrerats som arbetssökande beräknas månadsperioden från det att anställningen upphörde. Om din frånvaro från arbetsmarknaden har berott på till exempel vård av ett barn under 3 år eller sjukdom eller studier, beräknas månadsperioden från flytten.

Fyra veckors arbete eller fyra månaders företagande i Finland krävs dock inte om
  • du medan du arbetat varit bosatt i Finland och blivit helt arbetslös eller 

  • du är så kallad femårsåterflyttare, dvs. du har senast arbetat i Norden och har under de senaste fem åren arbetat eller fått dagpenning i Finland. I sådana fall har du istället för en månad åtta veckor på dig att gå med i en finsk arbetslöshetskassa. 

Perioder som företagare kan också tillgodoräknas i arbetsvillkoret för företagare i Finland om du har bedrivit företagsverksamhet i ett land där företagande berättigar till arbetslöshetsskydd. 

Om du senast har arbetat i Finland eller om du är en femårsåterflyttare som beskrivs ovan, beräknas storleken på din inkomstrelaterade dagpenning utifrån de förtjänster du fått i Finland. Om du har bott i Finland medan du arbetat i ett annat EU-land beräknas storleken på din inkomstrelaterade dagpenning däremot utifrån inkomsterna från arbete i ett annat EU-land. 

Då du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning i Finland efter att du återvänt från utlandet, kan du påskynda handläggningen av din ansökan genom att begära en U1-blankett med uppgifter om dina utländska arbetsperioder från avreselandet. Kassan kan också själv begära uppgifterna direkt från avreselandets myndigheter. 

Arbete som utförts utomlands åt en finländsk arbetsgivare som utsänd arbetstagare skiljer sig inte från arbete som utförts i Finland när det gäller arbetslöshetsskyddet. Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ackumuleras alltså under tid med arbete och det krävs inte att man arbetat i Finland för att få tillgodoräkna sig arbetet.I sådana situationer ska du ansöka om A1-intyg i förväg hos Pensionsskyddscentralen. 

Arbete som utförts utanför EU i annan form än som utsänd arbetstagare ackumulerar inte arbetsvillkoret.

Arbete i ett annat land än bosättningslandet (gränsarbetare) 

En gränsarbetare är en person som arbetar i ett annat EU-land än sitt bosättningsland. För en gränsarbetares del beror rätten till inkomstrelaterad dagpenning på om personen är i ett anställningsförhållande eller helt arbetslös. 

  1. Om du är anställd på deltid eller permitterad på deltid, betalas arbetslöshetsskyddet av en institution i arbetslandet. 
  1. Om du är helt arbetslös betalas arbetslöshetsskyddet av en institution i ditt bosättningsland. 

Om du är gränsarbetare kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under förutsättning att du har registrerat dig som arbetssökande i det land där du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning då du åker utomlands för att söka arbete 

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos arbetslöshetskassan för tre månaders tid då du flyttar utomlands, om du har varit arbetssökande vid TE-byrån i minst fyra veckor och inte har någon anställning. Om du funderar på att flytta utomlands för att hitta arbete, kontakta TE-byrån. TE-byrån undersöker rätten till inkomstrelaterad dagpenning under en arbetssökningsresa och meddelar kassan då förutsättningarna för dagpenning under arbetssökningsresan utomlands uppfylls. 

För att du ska kunna få inkomstrelaterad dagpenning för arbetssökningsresan, ska du registrera dig hos den lokala arbetskraftsmyndigheten inom sju dagar från din avresa. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos din finländska arbetslöshetskassa på samma sätt som innan du åkte utomlands. Om du registrerar dig i mållandet senare än inom sju dagar kan dagpenning beviljas först från och med registreringsdagen.