-

Omställningspenning

Omställningspenning är en ny förmån vid arbetslöshetskassan, som betalas åt 55 år fyllda medlemmar i arbetslöshetskassan som blivit uppsagda av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller därefter. För att få omställningspenning måste personen anmäla sig som arbetssökande inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Om uppsägningstiden är lång, t.ex. 6 månader, ska anmälan till TE-byrån göras redan under uppsägningstiden.

Omställningsskyddet är inte en arbetslöshetsförmån utan en separat ersättning som inte hindrar eller minskar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Omställningsskyddet omfattar alla 55 år fyllda som blivit uppsagda, oberoende av arbetsplatsens storlek.

Omställningsskyddet består av tre delar:

 • Omställningspenning
 • Omställningsutbildning
 • Sysselsättningsledighet

Omställningspenningen är ett engångsbelopp som arbetslöshetskassan betalar ut till sin medlem.

Om omställningsutbildningen avtalas med TE-byrån eller NTM-centralen. Omställningsutbildningens längd är högst 6 månader och dess värde motsvarar högst 2 månaders lön. Det är frivilligt att delta i omställningsutbildningen och man kan vägra att delta utan att förlora sin arbetslöshetsförmån.

Om sysselsättningsledighet avtalas med arbetsgivaren. Sysselsättningsledigheten kan vara 5 dagar längre än vanligt. Sysselsättningsledighetens längd beror på uppsägningstidens längd.

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagaren om omställningsskyddet i samband med uppsägningen.

Omställningsskyddshelheten ersätter den tidigare rätten till tilläggsdagar för utkomstskyddet för arbetslösa för personer som fyllt 55 år och blivit uppsagda (den s.k. pensionsslussen)- Läs mer om lagändringen här.

Du har rätt till omställningspenning om

 • du har blivit uppsagd av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller därefter
 • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen
 • du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån inom 60 dagar från uppsägningen.

OBS! Du ska anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Om uppsägningstiden är lång, t.ex. 6 månader, ska anmälan till TE-byrån göras redan under uppsägningstiden.

Arbetslöshetskassan betalar ut omställningspenning då medlemskapet i kassan har börjat senast på uppsägningsdagen. Du behöver alltså inte uppfylla medlems- eller arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning eller vara arbetslös för att få omställningspenning. Du har rätt till omställningspenning även om du blir sysselsatt hos en annan arbetsgivare genast då uppsägningstiden gått ut.

TE-byrån utreder förutsättningarna för omställningspenning och ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om rätten till omställningspenning.

Hur ansöker man om omställningspenning?

Anmäl dig hos TE-byrån inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Om uppsägningstiden är lång, t.ex. 6 månader, ska anmälan till TE-byrån göras redan under uppsägningstiden.

Fyll i ansökan om omställningsskydd i vår Webbtjänst och lämna in den till arbetslöshetskassan inom tre månader från anställningsförhållandets upphörande. Omställningspenningen kan betalas ut redan under uppsägningstiden innan anställningsförhållandet avslutats.

Du kan också fylla i och skicka en utskrivbar ansökan här.

Omställningspenningen motsvarar ungefär en månadslön och den är en engångsersättning. Omställningspenningens belopp räknas ut på basis av den genomsnittliga inkomsten under 12 månader före uppsägningsdagen. I beräkningen beaktas endast löner som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften och som betalats av den uppsägande arbetsgivaren. Som löneinkomst beaktas också semesterpenning och semesterersättning samt resultatbonusar, om sådana har betalats ut under de 12 månader som föregick uppsägningen.

Arbetslöshetskassan hämtar inkomstuppgifterna från inkomstregistret.

Exempel: En person sägs upp 9.1.2023 och föregående löneperiod har löpt ut 31.12.2022. Omställningspenningens belopp räknas ut genom att dividera inkomsterna som betalats ut under perioden 1.1.2022–31.12.2022 med talet 12.

Omställningspenningen är beskattningsbar inkomst. Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån till arbetslöshetskassan. Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmån i skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Då du väljer Servicebranschernas arbetslöshetskassa som betalare av förmån i tjänsten, skickar skattemyndigheten det nya skattekortet elektroniskt direkt till kassan.

Du har inte rätt till omställningspenning

 • om arbetsgivaren återkallar uppsägningen och anställningsförhållandet fortsätter
 • om anställningsförhållandet hävs under uppsägningstiden
 • om arbetstagaren själv säger upp sig under uppsägningstiden
 • om arbetsgivaren går i konkurs

Rätten till omställningspenning kvarstår även om du återgår till samma arbetsgivare på grund av återanställningsskyldigheten.

Omställningspenningen kan återkrävas om din situation förändras under uppsägningstiden.

Exempel #1

Kajsa, 57 år, blir uppsagd 1.2.2023 och uppsägningstiden är 6 månader, t.o.m. 31.7.2023. Hon ska anmäla sig som arbetssökande inom 60 dagar, dvs. senast 1.4.2023. TE-byrån utreder förutsättningarna för omställningspenning och ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om rätten till omställningspenning. Kajsa ska skicka in en ansökan om omställningspenning till arbetslöshetskassan inom tre månader från anställningsförhållandets upphörande, dvs. senast 31.10.2023.

Exempel #2

Antti, 58 år, blir uppsagd 1.2.2023. Antti ska anmäla sig som arbetssökande inom 60 dagar, dvs. senast 1.4.2023. Antti anmäler sig som arbetssökande 5.4.2023. Antti har inte rätt till omställningspenning eftersom han inte anmält sig som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar.

Exempel #3

Satu, 53 år, blir uppsagd 1.2.2023. Satu har inte rätt till omställningspenning, eftersom hon är under 55 år.

Exempel #4

Johan, 56 år, blir uppsagd 1.2.2023. Hans anställningsförhållande har inletts 1.5.2020. Johan har inte rätt till omställningspenning, eftersom hans anställningsförhållande inte varat i 5 år.

Exempel #5

Lindas, 59 år, anställningsförhållande upphör i och med arbetsgivarens konkurs 1.2.2023. Linda har inte rätt till omställningspenning, eftersom anställningsförhållandet upphör på grund av en konkurs.

Läs mer: Lag om utkomstskydd för arbetslösa 9 kap. Omställningspenning