-

Allmänna villkor för inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om medlemskapsvillkoret och arbetsvillkoret uppfylls, du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån och det inte finns andra hinder för utbetalning. Dagpenning ska sökas inom tre månader. 

Medlemskapsvillkoret

Medlemskapsvillkoret uppfylls då du har varit medlem i arbetslöshetskassan oavbrutet i minst 26 veckors tid. Också medlemstiden i en annan kassa kan beaktas om du har anslutit dig som medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa inom en månad från det att du utträtt ur en annan arbetslöshetskassa.

Arbetsvillkoret

OBS! På grund av lagändringar kommer arbetsvillkoret som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning att förlängas till 12 månader från och med 2.9.2024. I fortsättningen uppstår rätten till inkomstrelaterad dagpenning då du under ditt medlemskap i arbetslöshetskassan har uppfyllt arbetsvillkoret på 12 månader inom en 28 månaders granskningsperiod. Samtidigt kommer arbetsvillkoret att "euroiseras", d.v.s. bli inkomstbaserat. Arbetsvillkoret kommer inte längre att bero på  antalet arbetstimmar som föregått arbetslösheten. Istället bedöms uppfyllandet av arbetsvillkoret enbart baserat på lönen. Läs mer om lagändringarna här

Arbetsvillkoret uppfylls då du har haft ett avlönat arbete under minst 26 veckor under medlemskapstiden. I arbetsvillkoret beaktas de kalenderveckor då du haft arbete eller annan avlönad tid (t.ex. semester) under minst 18 timmar. Lönen måste vara i enlighet med kollektivavtalet. Om det inte finns ett kollektivavtal i branschen måste lönen för heltidsarbete år 2024 uppgå till minst 1399 euro i månaden.   

Arbetsvillkoret måste uppfyllas under granskningsperioden på 28 månader. Granskningsperioden räknas vanligtvis bakåt från den tidpunkt då man anmält sig som arbetssökande. Granskningsperioden kan vid behov förlängas av en godtagbar orsak, som kan vara till exempel föräldraledighet, vårdledighet och olika perioder av arbetsoförmåga samt heltidsstudier. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år.

Arbetsvillkoret gäller då du är till arbetsmarknadens förfogande eller då du av godkänd orsak är borta från arbetsmarknaden. Du anses vara till arbetsmarknadens förfogande när du är arbetssökande via Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) eller i arbete som samlar arbetsvillkor. Godkända orsaker för att vara borta från arbetsmarknadens förfogande är bl.a. sjukledighet, rehabilitering, beväringstjänst, studier på heltid, familjeledighet och vård av barn under 3 år. Ifall du är borta mer än 6 månader från arbetsmarknaden utan godkänd orsak förlorar du ditt tidigare insamlade arbetsvillkor. Då måste du samla in arbetsvillkoret igen innan du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om du arbetar inom undervisningsbranschen eller inom konst- och kulturbranschen, räknas arbetsvillkoret på ett lite annorlunda sätt. Du får mer information genom att kontakta vår kundservice antingen via e-tjänsten eller per telefon.  

Grunddel

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel och en förtjänstdel. Den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är lika stor för alla och den fulla dagpenningen är alltid minst lika stor som grunddelen. År 2023 och 2024 är grunddelen 37,21 € per dag. Grunddelen är lika stor som grunddagpenningen som betalas av FPA.

Förtjänstdelen

Förtjänstdelen som läggs till grunddelen är beroende av dina inkomster. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan din daglön och grunddelen. Om din månadslön är högre än 3 534,95 € (efter den 1 januari, 2023), är förtjänstdelen för den del av lönen som överskrider denna gräns 20 %. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp fastställs på basis av inkomsterna under tiden omedelbart före arbetslösheten. I beräkningen beaktas de fasta löneinkomsterna för 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Också lönen under semester- och sjukdomsperioder beaktas i beräkningen under tiden för arbetsvillkoret. Om din arbetstid är förkortad på grund av deltidspension, delinvalidpension, partiell vårdledighet eller partiell sjukdagpenning, fastställs beloppet för tiden innan detta. I dessa fall ska du lämna in ett löneintyg för tiden som räknas med i arbetsvillkoret. 

Endast etablerad inkomst beaktas i beräkningen. Till exempel bonusar som grundar sig på arbetsgivarens resultat eller semesterlön och semesterersättning är inte etablerad inkomst, så de beaktas inte i beräkningen. 

Ett procentuellt avdrag på lönen görs innan dagpenningen fastställs. Avdraget motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift (3,76 % år 2024). Följaktligen är den lön som ligger till grund för fastställandet av dagpenningen alltid lägre än den faktiska genomsnittliga månadslönen. 

Den fulla inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är som högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för dagpenningen. Om du får förhöjd förtjänstdel för tiden för en sysselsättningsfrämjande tjänst, kan dagpenningen uppgå till högst samma belopp som den lön som ligger till grund för dagpenningen. 

Ny fastställs om dagpenning

Din dagpenning fastställs på nytt då arbetsvillkoret fylls, om det gått ett år eller mer sedan dagpenningen senast fastställdes och utbetalningen inleddes. Om du hinner ackumulera arbetsvillkoret på 26 veckor på nytt inom ett år från senaste gång beloppet fastställts och från den första betalda dagen, fastställs dagpenningens nivå inte på nytt och ingen ny självrisktid tas heller ut. 

Beskattning

På arbetslöshetsförmånen betalas skatt. Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning här

Dagpenningskalkylator

Du kan räkna ut en uppskattning av beloppet för din dagpenning med TYJ:s dagpenningskalkylator eller med kalkylatorn i vår e-tjänst. 

TE-tjänster

Du kan läsa här hur TE-tjänster påverkar din dagpenning.

 

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för fem dagar i veckan. Maximitiden beror på din arbetshistorik. Maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen börjar från början alltid då arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt.

Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning är: 
  • 300 dagar, om din arbetshistoria är kortare än tre år vid arbetslöshetens början. 
  • 400 dagar, om din arbetshistoria är längre än tre år vid arbetslöshetens början. 
  • 500 dagar, om du är minst 58 år då du uppfyller arbetsvillkoret och du har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren. Du kan ha rätt till 500 dagar också ifall dagpenningens maximitid har börjat före 1.1.2017. 
Rätt till tilläggsdagar 

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för s.k. tilläggsdagar efter att maximitiden uppfyllts till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år. Du kan få rätt till tilläggsdagar om

  • du är född åren 1955–1956 och har fyllt 60 år innan maximitiden för dagpenningen uppnås 
  • du är född åren 1957–1960 och har fyllt 61 år innan maximitiden för dagpenningen uppnås 
  • du är född år 1961 eller senare och har fyllt 62 år innan maximitiden uppnås 

Ålderskravet anses vara uppfyllt även om du fyller 60, 61 eller 62 år samma dag som maximitiden uppfylls.

Dessutom förutsätts att du har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren.  Arbetslöshetskassan granskar din rätt till tilläggsdagar i det skede då maximitiden för dagpenning uppnås.  

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån och beskattas på ett annat sätt än lön.

I enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar innehålls minst 25 % i skatt på den inkomstrelaterade dagpenningen om kassan har beskattningsuppgifter som grundar sig på löneinkomster. 

Om du vill kan du beställa ett ändringsskattekort för förmån från Skatteförvaltningen. Det går behändigt att beställa till exempel i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. När du väljer Servicebranschernas arbetslöshetskassa som betalare av förmånen i e-tjänsten, får arbetslöshetskassan ändringsskattekortets uppgifter elektroniskt följande dag. 

Observera att ändringsskattekortet bör vara uttryckligen för förmån. Om ändringsskattekortet är för löneinkomst görs en förskottsinnehållning på 25 % av förmånen. 

Läs mer om beskattning av arbetslöshetsförmåner på Skatteförvaltningenswebb sidor

Självrisktid tas ut då du för första gången ansöker om inkomstrelaterad dagpenning eller då ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt. 

Självrisktiden är en tid som motsvarar sju arbetslöshetsdagar och för den tiden utbetalas inte inkomstrelaterad dagpenning. Självrisktid kan beaktas endast för sådan tid då din jobbsökning varit i kraft hos TE-byrån, och det inte finns andra hinder för utbetalning av dagpenningen, såsom exempelvis karens. Självrisktiden kan ackumuleras högst fem dagar per vecka.  

För en deltidsanställd räknas självrisktiden i timmar. Till självrisktiden räknas skillnaden mellan den fulla arbetstiden och de timmar du arbetat, och självrisktiden uppfylls då ett timantal som motsvarar sju arbetsdagar uppnås.Självrisktiden ska ackumuleras under åtta på varandra följande kalenderveckor. Den kan inte räknas för sådan tid då arbetstiden överskrider 80 % av heltidsarbetstagarens maximala arbetstid. 

Självrisktiden tas dock inte ut om det har gått mindre än ett år sedan den förra dagpenningsperioden inleddes (den första betalda dagen) och självrisktid har tagits ut i dess början. 

Ett exempel

Självrisktiden på sju dagar ska uppfyllas under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självriskdagar som ligger över åtta veckor tillbaka i tiden kan vi inte längre beakta. Om du till exempel samlar ihop sex självriskdagar på åtta veckor och du får den sjunde självriskdagen först den nionde veckan, är antalet insamlade självriskdagar fortfarande sex, eftersom den självriskdag som samlats in under den första veckan inte längre kan räknas med.  

Med karens avses en bestämd tid utan ersättning som fastställs av arbets- och näringsbyrån.Under karenstiden utbetalas ingen dagpenning och det är inte heller möjligt att ta ut självrisktid. Karensens längd varierar från 7 till 45 dagar beroende på dess grund. Du kan läsa mer om ämnet på TE-byråns webbsidor.

Semester, semesterlön och semesterpenning kan minska beloppet för dagpenningen eller förhindra utbetalningen av den helt och hållet. Hur de påverkar beror på huruvida semestern och ersättningarna för den har ackumulerats av heltids- eller deltidsarbete.  

Om du är permitterad från ett heltidsarbete, har du inte rätt till dagpenning under semestern. Som heltidsarbete räknas ett arbete vars arbetstid överskrider 80 % av arbetstiden enligt kollektivavtalet. Ange semesterperioden i ansökan.  

För semester som tjänats in under deltidsarbete har du rätt till arbetslöshetsdagpenning under förutsättning att din jobbsökning är i kraft hos TE-byrån. Semesterdagarna anges i ansökan i enlighet med de utbetalda semestertimmarna. Semesterlönen och semesterpenningen beaktas i jämkningen under den ansökningsperiod då de har betalats in på sökandens konto.Som deltidsarbete betraktas ett arbete där arbetstiden enligt arbetsavtalet uppgår till högst 80 % av helhetsarbetstiden enligt kollektivavtalet. Läs mer om jämkad dagpenning eller rätten till dagpenning vid permittering