-

Återkrav av förmån

Om en förmån har betalats ut till för stort belopp eller utan grund, ska arbetslöshetskassan återkräva den felaktigt utbetalda förmånen.

Innan det egentliga beslutet om återkrav ges, skickar arbetslöshetskassan in ett hörandebrev. Genom att svara på detta brev har du möjlighet att ge din egen syn på saken. I hörandebrevet anges hur den felaktiga utbetalningen har uppstått, hur ärendet borde ha lösts och vilket beloppet för den felaktiga utbetalningen är.

I samband med hörandet kan du göra upp en återbetalningsplan tillsammans med vår återkravsavdelning, om det inte är möjligt att återbetala hela beloppet på en gång. Du kan också avtala om att kvitta det felaktigt utbetalda beloppet mot kommande förmåner, om du är förmånsmottagare i arbetslöshetskassan.

Du kan nu sköta dina ärenden som gäller återkrav smidigt i vår Webbtjänst.

Sänkning av återkrav och eftergiftsprövning

Man kan under vissa förutsättningar avstå från återkravet antingen delvis eller helt och hållet. I eftergiftsprövningen beaktas det felaktigt utbetalda beloppet, sökandens och hens familjs socioekonomiska helhetssituation samt de orsaker som den felaktiga betalningen beror på.Man kan inte avstå från återkravet endast av den anledningen att den felaktiga utbetalningen har orsakats av förmånsutbetalarens eller någon annan myndighets misstag eller annan medverkan. 

Om du ansöker om eftergift av återkravet, ska du lämna in ett beslut om utkomststöd eller en utredning över dina ekonomiska och sociala förhållanden till kassan. Du hittar utredningsblankett på sidan Blanketter och bilagor

I alla ärenden som gäller återkrav kan du kontakta vår återkravsavdelning, antingen via sektionen Meddelanden i e-tjänsten eller per e-post takaisinperinta@pam.fi.

Anmälningsskyldighet 

Den som ansöker om arbetslöshetsdagpenning är enligt 11 kap. 2 §  1 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa skyldig att anmäla de uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning till arbetslöshetskassan. Anmälan som gäller arbetslöshetstiden ska fyllas i noggrant. Arbetslöshetskassan kan inte göra korrekta betalningsbeslut om kassan inte har alla nödvändiga uppgifter då beslutet görs. 

I ansökan om dagpenning ska man för varje dag anteckna om man har varit i arbete, arbetslös, sjuk, deltagit i utbildning osv. Om det i förmånstagarens förhållanden sker en sådan ändring som kan påverka rätten att få en förmån eller som minskar förmånens belopp, bör förmånstagaren utan dröjsmål meddela om förändringen till utbetalaren av arbetslöshetsförmånen.