-

Förmåners inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Olika förmåner kan inverka på den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas av arbetslöshetskassan. En del förmåner minskar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen och en del förhindrar helt utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Vissa förmåner inverkar inte alls på dagpenningen.

Förmåner som förhindrar beviljande av dagpenning är till exempel
 • moderskaps, faderskaps- eller föräldrapenning

 • rehabiliteringspenning

 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning

 • dagpenningar och pensioner som grundar sig på fullständig arbetsoförmåga

Förmåner som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning är lagstadgade, ersättning för förlust av arbetsinkomst.

Om en förhindrande förmån har en självrisktid (t.ex. rehabiliterings- och sjukdagpenning), kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas för den tiden.

Förmåner som minskar dagpenningen är till exempel
 • delinvalidpension

 • dagpenning vid smittsam sjukdom

 • flexibel vårdpenning

 • tilläggspension som anordnas av arbetsgivaren

 • stöd för hemvård av barn

Hemvårdsstöd för vård av barn beviljas familjespecifikt, så det beaktas på samma sätt i fråga om inkomstrelaterad dagpenning. Stöd som beviljats sökanden minskar alltid sökandens dagpenning. Stöd som beviljats sökandens make minskar sökandens dagpenning, om inte maken sköter barnet hemma och av den orsaken är inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. Stöd som beviljats maken dras inte heller av om det redan dras av från makens egen arbetslöshetsförmån.

Förmåner som inte alls påverkar dagpenningen är till exempel
 • barnbidrag

 • bostadsbidrag

 • handikappförmån

 • familjepensioner

 • partiell förtida ålderspension

 • frivillig egen pension tecnad av pesonen själv

Då du ansöker om dagpenning ska du informera arbetslöshetskassan om de förhindrande och minskande förmåner som du får. Om du är osäker på om den förmån du får är en dylik förmån, meddela om den i ansökan. Arbetslöshetskassan begär vid behov mer information om förmånen som du beviljats.