-

Företagsverksamhet som bisyssla

Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för medlemskap i Servicebranschernas arbetslöshetskassa eller för utbetalning av utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån fattar beslut om huruvida sökandens företagsverksamhet är så småskalig att personen vid sidan av den kan vara arbetssökande på heltid vid TE-byrån och få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetslöshetskassan fattar beslut om dagpenning på basis av utlåtandet från TE-byrån.  

Företagsverksamhet under de första fyra månaderna

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös, räknas företagsverksamheten automatiskt som bisyssla under de första fyra månaderna. Detta innebär att inkomsterna från företagsverksamheten under de första fyra månaderna påverkar dagpenningen, men TE-byrån utreder först efter fyra månader om din företagsverksamhet har varit så omfattande att den i fortsättningen hindrar utbetalning av dagpenning.Om du upphör med företagsverksamheten och inleder en ny under samma dagpennings maximiperiod, utreds företagsverksamhetens omfattning genast.

Kortsiktiga företagsverksamhet

Om din företagsverksamhet varar högst två veckor utreds inte om företagsverksamheten varit din huvud- eller bisyssla. Inom maximitidsperioden kan det ingå en obegränsad mängd högst två veckor långa perioder med företagsverksamhet. Kom alltid ihåg att anmäla företagsverksamhet som pågår i mer än två veckor till TE-byrån. För företagsverksamhet som pågår i högst två veckor räcker enbart en anmälan till arbetslöshetskassan, som beaktar inkomsterna från företagsverksamheten i den inkomstrelaterade dagpenningen.  

Underrättelse om företagsverksamhet och påverkan av onkomster

Kom ihåg att i samband med din ansökan meddela om din företagsverksamhet och skicka varje månad in en utredning över företagsverksamhetens inkomster och utgifter. Inkomsterna från företagsverksamheten jämkas på samma sätt som lönerna för deltidsarbete. Företagsverksamheten ackumulerar dock inte arbetsvillkoret och de arbetstimmar som har använts för företagsverksamheten ska inte uppges i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Också arbete som fakturerats via ett andelslag eller ett faktureringsföretag räknas som arbete som utförts i egenskap av företagare, eftersom arbetet inte utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Läs mer omutkomstskydd för företagare här.