/   Om oss
/   Automatiserat beslutsförfarande
-

Automatiserat beslutsförfarande i Servicebranschernas arbetslöshetskassa

Servicebranschernas arbetslöshetskassa kan använda automatiserat beslutsförfarande då ditt ärende avgörs. Automatiserat beslutsförfarande innebär att beslutet i ditt ärende kan göras helt automatiskt om ärendets behandling tillåter det. Av beslutet framgår alltid om det är automatiskt gjort. På den här sidan berättar vi vad automatiserat beslutsförfarande grundar sig på och hur det fungerar.

Beslutet om införande av automatiserat beslutsförfarande hittar du här

Det automatiserade beslutsförfarandet vid Servicebranschernas arbetslöshetskassa grundar sig på en noggrant testad norm- och regelbaserad metod. Norm- och regelbaserad metod innebär att arbetslöshetskassans automatiserade beslut alltid grundar sig på lag, och besluten som ges automatiskt kräver inget mänskligt omdöme. I de automatiska besluten utnyttjas inte artificiell intelligens eller statistikmodeller, utan de grundar sig på behandlingsregler.

Automationen utnyttjas vid arbetslöshetskassan, eftersom arbetslöshetskassan varje månad tar emot ett stort antal ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning (år 2022 i medeltal 16 765 ansökningar i månaden). I synnerhet i månadsskiftet kan det bli rusning i ansökningarna. Med det automatiserade beslutsförfarandet hanteras dessa rusningstoppar. Automatiseringen påskyndar handläggningen av alla ansökningar, också dem som inte kan avgöras automatiskt.            

I många fall fattas beslutet med hjälp av de uppgifter som finns till hands och utifrån bestämmelserna så att det inte behövs mänsklig prövning i handläggningen. Detta gör det möjligt att rikta förmånshandläggarnas arbetsinsats till de ansökningar, där beslutets riktighet kräver individuell bedömning. Om prövning behövs, styrs ansökan alltid till en människa för handläggning och avgörande. Vi övervakar kontinuerligt kvaliteten på och funktionaliteten hos det automatiska beslutsfattandet.

I 22 artikeln i EU:s dataskyddsförordning konstateras att den registrerade (till exempel en medlem i en arbetslöshetskassa) har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling och som har rättsliga följder för hen eller på motsvarande sätt i betydande grad påverkar hen.

Enligt samma förordning tillämpas föregående punkt inte om beslutet har godkänts i en medlemsstats lagstiftning som också fastställer tillbörliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter samt berättigade intressen.

De lagändringar som möjliggör automatiserat beslutsförfarande trädde i kraft i början av maj (1.5.2023) i Finland. Lagändringar gjordes såväl i förvaltningslagen (434/2003) som i informationshanteringslagen (906/2019). Arbetslöshetskassans automatiska beslutsfattande grundar sig på dessa två lagar. Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när man ansöker om jämkad dagpenning hos kassan. Arbetslöshetskassans beslut grundar sig alltid på lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Arbetslöshetskassan använder sig inte i beslutsfattandet av lärande artificiell intelligens, som är förbjuden enligt EU:s dataskyddsförordning.

I förvaltningslagen finns bestämmelser om förutsättningarna för automatiserat beslutsförfarande. Med automatiserat beslutsförfarande avses en metod där en myndighet genom automatisk databehandling gör ett avgörande som avslutar behandlingen av ett ärende utan att avgörandet granskas och godkänns av en fysisk person (53 e §).

Det automatiserade beslutsförfarandet får användas endast i fall, där det inte behövs prövning från fall till fall. Ett automatiserat beslut uppstår alltid som en följd av en formelbunden resonemangskedja och arbetslöshetskassans avgörande grundar sig alltid på lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på förhand uppgjorda behandlingsregler. Om inhimillig bedömning behövs, görs detta alltid av en förmånshandläggare vid arbetslöshetskassan.

Alla automatiska beslut går att överklaga på normalt sätt (53 f §). Begäran om rättelse avgörs aldrig automatiskt.

Av arbetslöshetskassans beslut om dagpenning framgår alltid om det har getts automatiskt. Beslutet om införande av automatiserat beslutsförfarande som gjorts av arbetslöshetskassans styrelse finns på kassans webbplats här (53 g §).

Paragraferna i anslutning till automatiserat beslutsförfarande finns i 8 b kap. i förvaltningslagen.

I informationshanteringslagen fastställs hur det automatiserade beslutsförfarandet implementeras i praktiken och vad som avses med behandlingsregler.

Lagen kräver att arbetslöshetskassans styrelse gör ett beslut om införande av automatiserat beslutsförfarande (28 d §). Servicebranschernas arbetslöshetskassa har gjort beslutet om införande 11.10.2023. Beslutet om införande finns att läsa här.

Om det automatiserade beslutsförfarandet senare utvidgas, gör arbetslöshetskassans styrelse alltid ett nytt beslut om införande. Det nya beslutet om införande publiceras på kassans webbplats. Servicebranschernas arbetslöshetskassa dokumenterar också de personer som ansvarar för genomförandet av de lagstadgade skyldigheterna.     

Lagen föreskriver att besluten och dokumentationen ska bevaras i fem års tid. Dessutom ska arbetslöshetskassan säkerställa att det i minst fem år från det att ett ärende har avgjorts kan påvisas vilka behandlingsregler som tillämpats vid det automatiserade avgörandet av ärendet och i vilka faser av behandlingen av ärendet en fysisk person deltagit (28 a §).

I lagen fastställs hur kvaliteten på det automatiserade beslutsförfarandet säkerställs före införandet och hur det övervakas efter införandet. Uppgifternas aktualitet och felfrihet måste säkerställas.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa följer bestämmelserna i lagen och i de automatiserade besluten används samma uppgifter som i alla övriga beslut.

Paragraferna i anslutning till automatiserat beslutsförfarande finns i 6 a kap. i informationshanteringslagen.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa har gjort en konsekvensbedömning av dataskyddet och en riskhanteringsplan för att säkerställa att dataskyddsprinciperna för automatiserat beslutsförfarande har beaktats.

De automatiserade besluten ska följa dataskyddsprinciperna i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Behandlingen av personuppgifter ska vara lagenlig, transparent och rimlig. Personuppgifter får endast behandlas i det syfte som de samlats in för. Personuppgifternas exakthet och riktighet säkerställs. Servicebranschernas arbetslöshetskassa samlar inte in några nya uppgifter för det automatiserade beslutsförfarandet. Grunden för besluten är samma uppgifter som i det övriga beslutsfattandet.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa uppfyller informationskravet enligt den allmänna dataskyddslagstiftningen. Arbetslöshetskassan informerar den registrerade om den automatiserade beslutsprocessen och underrättar den registrerade om när ett automatiskt beslut kan tillämpas på hen. Arbetslöshetskassan ger också information om hur den registrerade kan kräva att en människa deltar i beslutsfattandet och hur den registrerade har rätt att söka ändring i ett automatiserat beslut. Ändringssökande i fråga om ett automatiserat beslut avgörs alltid av en människa.

Här meddelar vi ifall det förekommer störningar i det automatiserade beslutsförfarandet för Servicebranschernas arbetslöshetskassa, eller om det är känt att planerade avbrott kommer att påverka det automatiserade beslutsförfarandet.