-

Permittering

När din avtalsenliga arbetstid minskas av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl är det fråga om permittering, och för en dylik period kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Du kan få hel inkomstrelaterad dagpenning för hela permitteringsdagar eller justerad dagpenning för förkortad arbetstid.

Om du är anställd på heltid eller deltid bestäms utifrån arbetstiden som överenskommits i ditt arbetsavtal. Om arbetstiden som överenskommits i arbetsavtalet utgör över 80 % av den maximala arbetstiden för en helhetsanställd, betraktas arbetet som heltidsarbete. Om du blivit permitterad från ett heltidsarbete kan du få full dagpenning för hela permitteringsdagar. 

Om du blivit permitterad från ett heltidsarbete genom förkortad arbetstid, beror utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning på hur förkortningen av arbetstiden genomförts.  

Förkortad arbetsvecka

Det är fråga om förkortad arbetsvecka då det i ansökningsperioden ingår både hela arbetsdagar och permitteringsdagar. I detta fall betalas dagpenningen till fullt belopp för de hela permitteringsdagarna. För de hela arbetsdagarna har du inte rätt till dagpenning, och lönen du förtjänar under dessa dagar beaktas inte heller i jämkningen. 

Förkortad arbetsdag

Det är fråga om förkortad arbetsdag om du under permitteringsperioden har förkortade arbetsdagar. I detta fall jämkas löneinkomsten som betalas under ansökningsperioden.  

Granskning av arbetstiden

För personer som är permitterade från heltidsarbete granskas arbetstiden i perioder om hela kalenderveckor, varför ansökan ska fyllas i till och med söndag den vecka då löneutbetalningsperioden slutar. Om arbetstiden under veckan som granskas är över 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas för den veckan.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan inkomstrelaterad dagpenning inte heller utbetalas under semester som ackumulerats av heltidsarbete. 

Antal ersättningsdagar

Enligt lagen kan man få ersättning för högst fem dagar per vecka. Hela arbetsdagar minskar antalet dagar som utbetalas. Eftersom full dagpenning betalas för hela arbetsdagar beaktas inte arbetsdagarnas löneinkomst. 

Exempel

Du har varit permitterad fem hela vardagar och arbetat två hela arbetsdagar under veckoslutet. Dagpenning kan betalas för högst tre permitteringsdagar och två permitteringsdagar avslås på basis av antalet dagar som ersätts. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen jämkas med lönen i situationer där timantalet för arbetsdagarna i ansökningsperioden varierar. I jämkningen beaktas lönen som tjänats under ansökningsperioden eller lönen som betalats under ansökningsperioden, beroende på permitteringens karaktär.

Som deltidsarbete betraktas ett arbete där arbetstiden enligt arbetsavtalet uppgår till högst 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd.  

Lönen för en deltidsanställd jämkas alltid på basis av utbetalningen. Den lön som har betalats under jämkningsperioden påverkar dagpenningen. Av den anledningen påverkas dagpenningen för personer som permitterats från deltidsarbete även lönen som förtjänats innan permitteringen, om den betalas ut under jämkningsperioden. 

Exempel

Om din permittering börjar 1.5.2021 och lönen för april månad betalas 15.5.2021, påverkar den dagpenningens belopp för maj månad. Med andra ord får du jämkad dagpenning för maj månad, även om du skulle vara helt och hållet permitterad. Det lönar sig alltså att fortsätta vara arbetssökande också efter permitteringen, för som deltidsanställd har du rätt till dagpenning också utan permittering. 

För personer som arbetar deltid och personer som är permitterade från ett deltidsarbete granskas arbetstiden i enlighet med jämkningsperioden. Jämkningsperioden är antingen en månad eller fyra veckor, och den bestäms enligt löneutbetalningsperioden. Om antalet arbetstimmar som utbetalats på betalningsdagen överskrider 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd, har man inte rätt till jämkad dagpenning. I arbetstiden som granskas beaktas även avlönade semester- och sjukdomsperioder. 

För en person som arbetar deltid lönar det sig att hålla arbetssökningen i kraft och ansöka om dagpenning även efter permitteringen. 

Semester, semesterlön och semesterpenning kan minska dagpenningen. Hur de påverkar beror på huruvida semestern och semesterersättningarna ackumulerats av heltids- eller deltidsarbete. Dessutom har semesterlönens och semesterpenningens betalningsdag betydelse, eftersom de inverkar på dagpenningen för en deltidsanställd enligt löneutbetalningsdagen.  

Semester och permitteringar från heltidsarbete

Om du blivit permitterad från ett heltidsarbete, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut under semestern.Semesterpenningen och semesterlönen inverkar inte på dagpenningens belopp, även om deras utbetalningsdag skulle infalla under en permitteringsperiod. Som heltidsarbete betraktas ett arbete, där arbetstiden enligt avtalet är över 80 % av maximiarbetstiden för en heltidsanställd. 

Semester och permitteringar från deltidsarbete

För semester som intjänats under deltidsarbete har du rätt till arbetslöshetsdagpenning under förutsättning att din jobbsökning är i kraft hos TE-byrån. Du kan läsa mer om deltidsarbete och semester här.