-

Överklagande av beslut

Om du är missnöjd med ditt beslut, kan du söka ändring i det. Besväret ska göras skriftligt och lämnas in till arbetslöshetskassan senast inom 30 dagar från den dag du fått kännedom om beslutet.

Enklast lämnar du in besväret via e-tjänsten eller med krypterad e-post till adressen valitukset@pam.fi.

I besvärsskrivelsen ska alltid följande uppges:

  • det beslut i vilket du söker ändring (beslutsnumret)
  • när du har delgivits beslutet, - vilka punkter i beslutet du kräver ändring i
  • vilka ändringar du kräver i beslutet
  • motiveringar till dina krav på ändringar
  • din kontaktinformation för kontakt i ärenden som gäller handläggningen och framstegen av ditt besvär

Bifoga även alla dokument som du åberopar i ditt besvär om du inte har skickat dem till arbetslöshetskassan redan tidigare. Det går även att tillföra ytterligare information senare.

Ytterlig information om ändringssökning och relaterade tidfristena finns i besvärsanvisningen bifogas i beslutet. Vid behov kan du även kontakta kassan.

Om arbetslöshetskassan inte kan ompröva beslutet i enlighet med din begäran, vidarebefordrar kassan besväret till besvärsnämnden för social trygghet. Du kan besvära dig över besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen, som är den högsta och sista besvärsinstansen.

Ändringssökande är kostnadsfritt i alla besvärsinstansen.