-

Deltidsarbete och dagpenning

Om du arbetar deltid, utför behovsarbete eller om du blir permitterad genom förkortad arbetstid, kan du ha rätt till jämkad dagpenning. Förutsättningen för att du ska få dagpenningen är att din arbetssökning är i kraft hos TE-byrån också då du arbetar. Dessutom ska du uppfylla de allmänna villkoren för inkomstrelaterad dagpenning; dem hittar du här. När den inkomstrelaterade dagpenningen jämkas minskar lönen som utbetalats till dig dagpenningens belopp.  

Du har rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning i följande situationer:  

  • du arbetar deltid på arbetstagarens initiativ 
  • du har permitterats genom förkortad arbetstid 
  • du har tagit emot ett heltidsjobb för högst två veckor 
  • du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete 

Som heltidsarbete betraktas ett arbete där minimiarbetstiden som överenskommits i arbetsavtalet utgör över 80 % av maximiarbetstiden i branschen. Om din arbetstid är till exempel 35 timmar i veckan, anses ditt avtal vara på heltid. Om minimiarbetstiden uppgår till högst 80 % är arbetet på deltid, även om fler timmar skulle stå till buds. Om arbetstiden enligt ditt arbetsavtal är till exempel 25–37,5 timmar i veckan är det fråga om deltidsarbete, även om din arbetstid förverkligas enligt det högre timantalet

Man ansöker om jämkad inkomstrelaterad dagpenning enligt löneutbetalningsperiod. Om lönen betalas ut per månad, fyller man också i ansökan varje månad. Om löneutbetalningsperioden är fyra veckor, är också ansökningsperioden fyra veckor. Om din löneutbetalningsperiod är en annan än en period på en månad eller fyra veckor, används det alternativ som bäst passar ihop med din löneperiod. Andra ansökningsperioder är inte möjliga enligt lag.

Jämkning av dagpenningen sker i regel på betalningsbasis. Ett undantag är permitteringssituationer, som du hittar mer information om här. Jämkning på betalningsbasis innebär att den lön som betalats ut under ansökningsperioden inverkar på dagpenningen oberoende av när arbetet har utförts. Det kan alltså uppstå en situation där du har arbetat, men lönen ännu inte har betalats. Då får du full dagpenning. Alternativt kan det finnas månader då du har fått lön, även om du inte har haft arbetstimmar.  

Exempel 1 

Deltidsarbetet inleds 9.2.2021. Sökanden fyller i blanketten för tiden 1.2.2021–28.2.2021 och antecknar där de arbetsdagar och -timmar som hen utfört. Lönen för den första löneperioden (9.2.2021–28.2.2021) betalas 15.3.2021. Under ansökningsperioden 1.2.2021–28.2.2021 infaller ingen löneutbetalningsdag, så för februari 2021 betalas full dagpenning.  

Exempel 2  

Deltidsarbetet avslutas 18.2.2021. Sökanden fyller i ansökan för tiden 1.3.2021–31.3.2021 och anmäler att hen varit arbetslös under hela perioden. Lönen som tjänats under tiden 1.2.2021–18.2.2021 betalas 15.3.2021. Under ansökningsperioden 1.3.2021–31.3.2021 infaller en löneutbetalningsdag, så dagpenningen för mars jämkas med lönen som betalas ut 15.3.2021. 

De förvärvsinkomster som överskrider skyddsdelen inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Skyddsdelen är 300 euro för en ansökningsperiod på en månad och 279 euro för en ansökningsperiod på fyra veckor. Den del av lönen som underskrider skyddsdelen påverkar inte alls din dagpenning. Den del av förvärvsinkomsterna som överskrider skyddsdelen jämkas med dagpenningen.  

Notera! Skyddselen på 279 / 300 euro för förvärvsinkomster avskaffas från och med 1 april 2024. Läs mer om ämnet här.

Lön som tjänas in för heltidsarbete som varar över två veckor jämkas aldrig. Arbetsförhållandet räknas som heltidsanställning om arbetstiden enligt avtalet är mer än 80% av den normala arbetstiden. Även löner som tjänas in under till exempel karens eller en period med sjukdagpenning som beviljats av FPA lämnas utanför jämkningen. Däremot jämkas till exempel lön av deltidsarbete som har förtjänats före arbetssökningen inleddes. Närmare information om vilka löner som inverkar på dagpenningen får du vid behov från arbetslöshetskassan.  

Lönen för deltidsarbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt uppgå till högst den lön som utgör grunden för dagpenningen. Då detta maximibelopp beräknas beaktas lönen i sin helhet, och skyddsdelen dras inte av. 

Exempel 1

Den lön som ligger till grund för sökandens dagpenning är 1580 euro och den fulla dagpenningen 51,65 euro. Hen har ett deltidsarbete för vilket hen får 1400 euro i lön. Från lönen dras skyddsdelen 300 euro av, och lönebeloppet som jämkas blir då 1100 euro. På så sätt skulle lönen minska dagpenningen med 25,58 euro/dag. Eftersom dagpenningen och lönen sammanlagt dock inte kan uppgå till mer än 1580 euro, betalas som dagpenning 1580-1400=180 euro.   

Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämförs också med den jämkade grunddagpenningen som FPA betalar. Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas alltid till minst samma belopp som grunddagpenningen.  

Exempel 2

Den lön som ligger till grund för sökandens dagpenning är 1580 euro och den fulla dagpenningen 51,65 euro. Hen har ett deltidsarbete för vilket hen får 1600 euro i lön. Lönen överskrider den lön som ligger till grund för dagpenningen, så på grund av regeln för maximibelopp skulle dagpenning inte alls kunna betalas ut. Grunddagpenningen uppgår till 33,78 euro (år 2021). Då man från grunddagpenningen drar av lönens inverkan 30,23 euro per dag, blir beloppet för den jämkade dagpenningen 3,55 euro per dag. Till sökanden betalas således 3,55 euro/dag i inkomstrelaterad dagpenning.  

Du har rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning om timantalet på basis av vilket lönen utbetalas under ansökningsperioden inte överskrider 80 % av maximiarbetstiden för heltidsarbete enligt kollektivavtalet. Om det inte finns ett kollektivavtal i branschen, jämförs arbetstiden med maximiarbetstiden enligt arbetsavtalslagen, dvs. 40 timmar i veckan.  

Exempel  1.

Sökanden arbetar som försäljare i en livsmedelsaffär. Hen ansöker om dagpenning för februari 2024. Under februari får hen lön för 132 timmar. Arbetstiden för en heltidsanställd inom handeln är 37,5 timmar i veckan och i medeltal 161,25 timmar i månaden. 80 % av detta är 129 timmar. Eftersom de utbetalda timmarna under ansökningsperioden överstiger 80% av heltidsarbetarens arbetstid, har den sökande inte rätt till dagpenning för denna ansökningsperiod.

Exempel 2.

Den sökande arbetar som städare med ett "vid behov" avtal. Löneutbetalningsperioden är två kalenderveckor, så den jämkade dagpenningens ansökningsperiod är 4 kalenderveckor. Under ansökningsperioden 3.1.-30.1.2024 infaller två löneutbetalningsdagar där lön har betalats för totalt 125 timmar. Arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar i veckan inom städbranschen, det vill säga 150 timmar på fyra veckor. 80% av detta är 120 timmar. Eftersom de utbetalda timmarna under ansökningsperioden överstiger 80% av heltidsarbetarens arbetstid, har den sökande inte rätt till dagpenning för denna ansökningsperiod.

För en person som är permitterad från ett heltidsarbete följs arbetstiden upp veckovis. Ansökan fylls i enligt löneperioden, men alltid till slutet av den vecka då löneperioden tar slut. Ansökan ska alltid sluta på en söndag. Om din ansökningsperiod till exempel är en kalendermånad, och månaden i fråga slutar i mitten av veckan, ska ansökan ändå fyllas i fram till följande söndag.

Ackumuleringen av arbetsvillkoret följs upp på inkomstbasis. Detta innebär att då dagpenningen bestäms beaktas de löner som har tjänats in under den period för vilken dagpenningen bestäms. För uppföljning av arbetsvillkoret behöver kassan ibland tilläggsuppgifter som inte framgår av uppgifterna i inkomstregistret. Sådana uppgifter är till exempel löneuppgifter för sjukdoms- och semesterperioder. Du kan påskynda handläggningen av din ansökan genom att i dessa situationer bifoga en kopia av ditt löneintyg till ansökan.  

Eftersom uppföljningen av arbetsvillkoret och jämkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen sker på olika grunder, kan kassan i situationer där arbetsvillkoret uppfylls bli tvungen att vänta på uppgifter om lön som betalas ut senare för att på nytt kunna fastställa dagpenningen.