-

Arbetslöshetskassans stadgar

1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och protokollspråk

Kassans namn är Servicebranschernas arbetslöshetskassa, på finska Palvelualojen työttömyys-kassa. I dessa stadgar används benämningen kassan.Kassans hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet omfattar hela Finland. Kassan är en löntagarkassa som verkar på basis av ömsesidig ansvarighet och med syfte att anordna de förmåner för sina medlemmar som anges för arbetslöshetskassan i lagen om ut-komstskydd för arbetslösa och i annan lagstiftning.Kassans språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska.

2 § Villkor för medlemskap i kassan

Som medlem i kassan kan antas varje löntagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte fyllt 68 år.

Som lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst ska anses basera sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i någonannan arbetslöshetskassa.

Ansökan om medlemskap i kassan ska göras skriftligt till kassans styrelse eller till ett kassaombud befullmäktigat av styrelsen. Medlemskapet godkänns av kassadirektör, en tjänsteman som har hand om kassaärenden eller ett kassaombud befullmäktigat av styrelsen.

Medlemskapet i kassan börjar den dag räknat från vilken medlemsavgift har betalats, dock tidigast från den dag då en skriftlig ansökan om medlemskap har inkommit till kassan.

3 § Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan ska hen anmäla det skriftligt till kassans styrelse eller till ett kassaombud befullmäktigat av styrelsen.

Medlemskap i kassan upphör vid utgången av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

4 § Anmärkning, varning eller uteslutning ur kassan

Kassans styrelse eller av den befullmäktigad kassadirektör eller annan tjänsteman kan efter att ha hört en medlem ge en anmärkning eller varning, och kassans styrelse kan utesluta ur medlemskap i kassan en kassamedlem som

1)vid sitt inträde i kassan har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter

2)svikligen lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av dagpenning eller någon annan förmån som kassan betalar ut eller för dess storlek

3)vägrar att iaktta kassans stadgar.

Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift senast på förfallodagen, kan hen uteslutas ur kassan från det datum då medlemsavgifterna är obetalda. Kassadirektören, en tjänsteman som har hand om kassaärenden eller ett av styrelsens befullmäktigat kassaombud fattar beslut om uteslut-ning av en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift.

5 § Återinträde som medlem

Om en medlem som utträtt ur kassan inom en månadansluter sig till en annan kassa räknas ho-nom eller henne till godo den tid i arbete och som medlem som han eller hon har i den föregående kassan på det sätt som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om arbets-löshetskassor.

Om en medlem som uteslutits ur kassan på nytt antas som medlem i kassan, får hen inte räkna sig till godo den tidigare medlemsperioden eller tidigare betalda medlemsavgifter.

6 § Medlemsavgifter

Kassans medlemsavgift är ett av Finansinspektionen årligen fastställt belopp i euro. Om en medlem blir medlem, utträder eller utesluts från kassan mitt i en kalendermånad, måste hen ändå betala medlemsavgiften för hela kalendermånaden.

Medlemskapsavgiften måste betalas på det sätt som styrelsen bestämmer och på fakturans förfal-lodag. Kassan har rätt att ta ut den utestående obetalda medlemsavgiften för den ar-betslöshetsförmån som kassan betalar eller för en annan förmån som den betalar.

En medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att återfå de medlemsavgifter hen betalat till kas-san och som hänför sig till den tid som föregått tidpunkten för utträdet eller uteslutningen.

7 § Befrielse från medlemsavgift

En medlem kan inte befrias från medlemsavgift.

8 § Förmåner som kassan betalar ut

Kassan beviljar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa en inkomstrelaterad dagpen-ning samt andra förmåner som omfattas av kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

9 § Kassans förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är kassamedlemmars möte och styrelsen.

10 § Kassamedlemmars möte

Kassamedlemmars möte utövar kassans högsta beslutanderätt. Kassamedlemmars möte kan vara kassans ordinarie möte eller ett extraordinarie möte.

Vid kassamedlemmars möte har varje närvarande medlem en röst. Om rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning. I övriga ärenden utgörs beslutet av den åsikt som mötets ordförande om-fattar.

11 § Kassans ordinarie möte

Kassans ordinarie möte hålls årligen i slutet av november. Den exakta tidpunkten och platsen för mötet bestäms av kassans styrelse. En kallelse till kassans ordinarie möte bör skickas minst två veckor före mötet.

Vid arbetslöshetskassans ordinarie möte ska

1)väljas ordförande, sekreterare och övriga nödvändiga mötesfunktionärer för mötet

2)framläggas verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

3)fastställas bokslutet för föregående år

4)beslutas om de åtgärder som förvaltningen och räkenskaperna ger upphov till

5)beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmar i styrelsen och kassadirektören

6)fastställas arvode för medlemmar i styrelsen och revisorer

7)förrättas val av ordförande och medlemmar i styrelsen samt val av revisorer

8)bestämmas grunderna för medlemsavgiften

9)fastställas indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt.

10)handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutligt avgörande.

12 § Kassans extraordinarie möte

Ett extraordinarie möte för kassan ska hållas

1)om kassans styrelse anser det vara nödvändigt

2)om Finansinspektionen eller revisorer så kräver på grund av att revisionen som utförts av dem ger anledning till det

3)när minst en tiondel av medlemmarna kräver det skriftligen för att hantera en viss fråga

4)om medlemsantalet i kassan har minskat så att det ligger under den gräns som fastställs i lagen om arbetslöshetskassor, måste kassan omedelbart sammankallas till extraordi-narie möte för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte och vilka åt-gärder som bör vidtas för att öka medlemsantalet eller för att upplösa kassan

Om kassans styrelse utan laga skäl vägrar att sammankalla medlemmarna till möte, ska Fi-nansinspektionen verkställa kallelsen.

Kallelse till kassans extraordinarie möte ska publiceras minst fem dagar före mötet.

I möteskallelsen ska uppges de ärenden som ska behandlas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutligt avgörande.

13 § Kassans styrelse

Kassans styrelse består av en ordförande, tre (3) andra ordinarie medlemmar samt tre (3) allmänna suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. Behörigheten för en styrelseledamot bestäms närmare i lagen om arbetslöshetskassor.

Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsens mandatperiod upphör vid slutet av det kassamöte där val för en ny mandatperiod äger rum.

14 § Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på inbjudan av ordföranden eller, i ordförandens frånvaro, på inbjudan av vice ordföranden eller på begäran av två ordinarie medlemmar. Styrelsen är beslutför när styrel-seordföranden eller vice ordföranden och majoriteten av dess övriga ledamöter är närvarande eller deltar i mötet på distans.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet avrösterna. Om rösterna faller lika, avgörs valet ge-nom lottdragning och i andra ärenden vinner ordförandens ståndpunkt.

Protokoll ska upprättas över styrelsemötet och det bör granskas senast vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen kan utse kommittéer eller anlita externa experter för att bistå eller stödja styrelsens ar-bete. Styrelsen bestämmer om de kommittéer och experter som den utser separat.

15 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att ansvara för förvaltningen av kassan och för att kassans verksamhet fungerar ordentligt och att företräda kassan.

Styrelsen ska

1)sammankalla kassamöten.

2)övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lag, kassans stadgar samt beslut av kassamötet.

3)utesluta kassans medlemmar, dock med beaktande av vad som sägs i 4 §.

4)besluta om att kassans tillgångar placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt samt upprätta en placeringsplan för kassan.

5)ta hand om och utveckla kassans interna kontroll och riskhantering.

6)anställa och avskeda kassadirektören och övriga tjänstemän samt besluta om avtal gällande personalens anställningsvillkor.

7)övervaka skötseln av medlemsregistret.

8)avge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorer eller kassans medlemmar önskar att ska tas upp till behandling vid mötet.

9)för varje kalenderår göra upp ett bokslut och en verksamhetsberättelse samt lägga fram ett förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

10)göra upp en verksamhetsberättelse och ett bokslut för nästa år.

11)göra årligen till Finansinspektionen en ansökan om finansieringsandelar gällande lagen om arbetslöshetskassor.

12)företräder kassan eller föra dess talan vid domstolar och hos övriga myndigheter.

13)besluta om uttag av lån som nämns i 19 § i stadgarna.

14)ge vid behov befogenhet att teckna kassans namn.

15)besluta om alla övriga ärenden i fråga om vilka annat inte bestäms i lag, förordning eller dessa stadgar.

16 § Kassadirektörens uppgifter

Kassans ansvariga tjänsteman är kassadirektören. Kassadirektören har hand om den dagliga för-valtningen av kassan i enlighet med de instruktioner och regler som utfärdats av styrelsen. Kas-sadirektören har rätt att vara närvarande vid styrelsemötet och att tala där, såvida inte styrelsen beslutar något annat. Om kassadirektörens behörighet bestäms närmare i lagen om ar-betslöshetskassor.

Kassadirektörens uppgift är att

1)ta hand om frågor som rör ekonomiförvaltning och annan verksamhet

2)rapportera till styrelsen om sådana händelser relaterade till kassans verksamhet och ekonomi som styrelsen bedömer nödvändigt för att fullgöra styrelsens uppgifter

3)styra och övervaka utbetalningen av förmåner samt den övriga praktiska verksamheten i arbetslöshetskassan

4)företräda vid sidan av styrelsen kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter

5)fatta beslut om att anta medlem

6)fatta beslut om uteslutning då en medlem underlåtit att betala medlemsavgift

7)utföra andra av styrelsen ålagda uppgifter

17 § Tecknande av kassans namn

Styrelseordföranden eller kassadirektören eller någon annan person som styrelsen befullmäktigat harrätt att teckna kassans namn.

Skuldförbindelser bör dock undertecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören samt en an-nan styrelsemedlem tillsammans.

18 § Möteskallelse och tillkännagivanden för medlemmarna

Möteskallelser till kassamöten samt andra tillkännagivanden som är avsedda för medlemmarna och gäller kassan ska publiceras i en eller flera tidningar som har spridning bland medlemmarna eller tillkännages för medlemmarna på något annat sätt som styrelsen bestämmer.

19 § Upptagande av lån

Kassans styrelse har rätt att besluta om att ta lån och finansieringslimit för utbetalning av förmåner och förvärv av lokaler till förmån för arbetslöshetskassan. Styrelsen kan också besluta att öppna ett kreditkonto för att hantera arbetslöshetskassans likviditet samt om användning av finansiering-savtal eller leasingavtal för förvärv av anläggningstillgångar.

20 § Räkenskapsperiod

Kassans räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet som omfattar resultaträkningen, balansräk-ningen jämte bilagor samt verksamhetsberättelsen ska vara klara inom fyra (4) månader efter rä-kenskapsperiodens utgång.

Bokslutet och tillhörande handlingar måste överlämnas till revisorerna för revision minst en månad före kassans ordinarie möte. Revisorerna ska överlämna en skriftlig revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod till styrelsen minst

21 § Utjämningsfond

Arbetslöshetskassan har en utjämningsfond,till vilken det årliga överskottet överförs.

22 § Täckande av underskott

Om bokslutet visar ett underskott ska detta täckas ur utjämningsfonden till ett belopp som är högst 50 % av fonden.

Om underskottet inte kan täckas så som nämns i 1 mom. ska underskottet täckas med medel i ar-betslöshetskassornas stödkassa och med en tilläggsandel som beviljas ur statliga medel.

23 § Tillsyn över kassan

Tillsynsmyndighet för kassan är Finansinspektionen.

24 § Ändring av lagar, förordningar och statsrådsbeslut och ändring av stadgarna

Om lagar, förordningar eller statsrådsbeslut som gäller förmåner som kassan betalar ut ändras el-ler lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor ändras har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

Ändringar av dessa stadgar i andra än i 1 momentet nämnda situationer eller upplösning av kas-san kräver ett beslut av kassamötet som har fattats med minst fem sjättedelars majoritet av rös-terna.

25 § Överlåtande av tillgångar när kassan upplöses

Om kassan ska upplösas, ska bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor följas för de tillgån-gars del som eventuellt finns kvar i kassan.