-

Överblick över höstens lagändringar

06.05.2024

Riksdagen har fastställt flera av regeringens lagförslag om utkomstskydd för arbetslösa och inkomstrelaterad dagpenning. De första lagändringarna togs i bruk i januari och april.

Följande lagändringar tas i bruk i början av september, då arbetsvillkoret för att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning förlängs och ändras till att vara inkomstbaserat.

Riksdagen behandlar också flera andra lagändringar för tillfället, så som gradering av nivån på dagpenningen. Dessa lagändringar har ännu inte godkänts.

Förlängning av arbetsvillkoret och ”euroisering”

Arbetsvillkoret för att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning förlängs från nuvarande sex månader till 12 månader från och med 2 september. I fortsättningen uppstår rätten till inkomstrelaterad dagpenning då en person under sitt medlemskap i arbetslöshetskassan har uppfyllt arbetsvillkoret på 12 månader inom en 28 månaders granskningsperiod.

Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, d.v.s. "euroiseras". För tillfället ackumuleras arbetsvillkoret av de kalenderveckor som personen arbetat i avlönat arbete minst 18 timmar. Efter euroiseringen ackumuleras arbetsvillkoret av de månader som kassans medlem fått minst 930 euro i lön. Arbetsvillkoret kan ackumuleras också av halva månader, om lönen under månader varit 465-929 euro.

De timbaserade veckor som ackumulerats innan lagändringen kommer i.o.m. euroiseringen att omvandlas till inkomstbaserade arbetsvillkorsmånader. Det inkomstbaserade 12 månaders arbetsvillkoret kommer att användas, om personens arbetsvillkor uppfylls 2.9.2024 eller senare.

Lagändringar som behandlas i riksdagen

Förutom de lagändringar som redan godkänts, har regeringen också föreslagit att följande lagändringar som gäller utkomstskydd för arbetslösa ska tas i bruk i september 2024. Eftersom lagändringarna ännu är under beredning i regeringen, kan det ännu ske förändringar i innehållet och i tidtabellen för ibruktagning. Läs mer från vår avdelning för Lagändringar 2024.

  • Gradering av inkomstrelaterad dagpenning

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen skulle sjunka efter åtta veckors arbetslöshet till 80 % av den fulla dagpenningen och efter 34 veckors arbetslöshet till 75 % av den fulla dagpenningen.

  • Slopande av åldersrelaterade undantag

Skyddet av nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen för en 58-åring skulle inte längre gälla.  Kommunernas skyldighet att sysselsätta personer som fyllt 57 år i arbete som uppfyller arbetsvillkoret skulle slopas. Personer som fyllt 60 år skulle inte längre kunna uppfylla arbetsvillkoret genom en sysselsättningsfrämjande tjänst.

  • Lönesubventionerat arbete och arbetsvillkor

Ackumuleringen av arbetsvillkoret av  lönesubventionerat arbete skulle upphöra. För närvarande förvärvas normalt 75 procent av arbetsvillkoret genom lönesubventionerat arbete. Lönesubventionerat arbete kan dock fortfarande utgöra ett arbetsvillkor om lönesubvention betalas för anställning av en person som fyllt 60 år eller en person med nedsatt arbetsförmåga.

Tilläggsinformation om lagändringarna

Lagändringar 2024

TYJ - Kommande lagändringar