-

Instruktioner för att fylla i ansökan på webbtjänsten

Du kan fylla i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i kassans e-tjänst, på första sidan under punkten ”Ansök om inkomstrelaterad dagpenning. Programmet identifierar automatiskt den ansökningstyp som du behöver.

Första sida om webbtjänst

Om du är en ny sökande eller om det gått över 6 månader sedan föregående betalda dag, hänvisas du till att fylla i en mer omfattande blankett. Då öppnas sidor med frågor som kartlägger ditt utgångsläge (sidorna 1–4). Du kan följa med ansökans förlopp i raden i övre kanten. Detta är en s.k. första ansökan.

Om du redan är mottagare av inkomstrelaterad dagpenning eller om det endast har varit en kort paus sedan föregående betalning, hänvisas du till att fylla i den mer kortfattade blanketten, den s.k. fortsatta ansökan. Du kan gå direkt till punkten ”Uppgifterna för ansökningsperioden” i den här anvisningen.

Du ska ansöka om dagpenning senast inom tre månader från den dagen från och med vilken du vill att dagpenningen ska betalas.

Fyll noggrant i punkterna 1–4 i den mer omfattande blanketten. Förutom person- och kontaktuppgifter ska du uppge information om bl.a. tiden före ansökningsperioden, såsom företagsverksamhet eller frånvaro från arbetsmarknaden till exempel på grund av föräldraledighet, rehabilitering eller sjukdom. 

Systemet sparar utkast automatiskt då du går framåt i blanketten. Om du avbryter ansökan innan den är färdig, sparar systemet utkastet i 30 dagar. Nästa gång du loggar in i e-tjänsten öppnas det tidigare sparade utkastet automatiskt och du kan fortsätta fylla i ansökan. Om du inte vill att utkastet ska sparas, ta bort valet i blankettens övre högra hörn.

Webbtjänst kontakt information

Uppgifterna för ansökningsperioden

Fyll noggrant i uppgifterna för ansökningsperioden. 
Om inkomstrelaterad dagpenning har betalats ut till dig under den närmaste tiden, öppnas blanketten direkt vid denna punkt.

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en lång paus, kommer du till ansökans kalenderavsnitt via knappen ”Redigera ansökningsperiod” under punkten ”Uppgifterna för ansökningsperioden”. Börja genom att välja ansökningsperiod. 

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för första gången, fyll i ansökan för minst två veckors tid. Den fortsatta ansökan ska alltid fyllas i för en period på fyra veckor eller en månad. För en kortare tidsperiod kan du ansöka till exempel då ansökningsperioden avbryts exempelvis på grund av ett heltidsarbete som varar i över två veckor eller då du blir familjeledig. Om du fyller i ansökan för en kortare tid än den normala ansökningsperioden på fyra kalenderveckor eller en månad, frågas i ansökan om orsaken till den avvikande ansökningsperioden. 

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid retroaktivt. Du kan fylla i ansökan tidigast den sista dagen i ansökningsperioden. 

Exempel 1

Om du vill ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för perioden 1–31.12.2020 kan du fylla i ansökan till slut och lämna in den tidigast 31.12.2020. Systemet godkänner inte en slutdag i ansökan som är senare än den innevarande dagen. 

Punkten ”Uppgifterna för ansökningsperioden” är uppdelad i två steg. 

 1. Först ska du välja vad du huvudsakligen har gjort under ansökningsperioden. Utöver detta kan du välja flera andra alternativ för ansökningsperioden. Om du har varit i arbete ska du specificera de olika arbetsgivarna. Om det är fråga om en fortsatt ansökan, ger programmet situationen i den tidigare ansökan som standard. Med knappen ”Fortsätt” kommer du till nästa steg där du kan uppge de dagsspecifika uppgifterna.

Om du har varit helt arbetslös och din situation inte har förändrats jämfört med den föregående ansökningsperioden kan du skicka in ansökan som den är, utan att fylla i dagsspecifika uppgifter i kalenderdelen.

 1. Kalenderdelen på blanketten öppnar sig för ifyllnad och du kan ge dagsspecifika uppgifter för ansökningsperioden. Om du till exempel har valt att du varit i arbete, deltagit i utbildning och varit arbetslös under ansökningsperioden, är det möjligt för dig att välja något av dessa alternativ. För varje dag ska det finnas något slags anteckning. Då du är färdig och det finns en anteckning för varje dag, klicka på den blå knappen ”Fortsätt”. 

  I kolumnen ”Arbetstimmar” antecknas endast arbetstimmar, avlönad semester eller sjukledighet. Om du har valt alternativen ”arbetslös”, ”permitterad”, ”TE-tjänst” eller ”i utbildning” antecknas inga timmar. Inte heller arbetstimmar för företagsverksamhet antecknas.

Exempel 2 

Om du vill anmäla att du under ansökningsperioden i huvudsak varit arbetslös, att du har några arbetsdagar och att du dessutom har deltagit i en 5 dagar lång TE-tjänst, gör så här:

Skede 1. Gör de nödvändiga valen. Genom att klicka på knappen ”Fortsätt” kommer du till nästa skede. Observera att arbetsgivarens namn är en obligatorisk uppgift. Du kan inte fortsätta fylla i ansökan förrän du har fyllt i arbetsgivarens namn

​​​​​​​

Skede 2. Dagsspecifika uppgifter. Då du anmält något för varje dag aktiveras knappen ”Färdig” så den blir blå, och du kommer vidare.

Dagsspecifika uppgifter​​​​​​​

 

Exempel 3 

För måndag 30.11 finns ännu ingen dagsspecifik anteckning. Ansökan påpekar detta i kalenderns nedre kant. Fyll i dagen som fattas så kommer du vidare.

Daglika data saknas​​​​​​​

Fortsätt ​​​​​​​

De alternativ du kan välja i det första skedet är:
 • Arbetslös: Välj ”arbetslös” också för veckoslut om du inte har gjort några arbetsskift under veckoslutet.

 • Permitterad: Om du är permitterad, anteckna de hela permitteringsdagarna genom att kryssa för ”permitterad” utan timmar.  Om du blivit permitterad genom förkortad arbetstid, ange ”i arbete” och arbetstimmarna för arbetsdagarna och ”permitterad” för de övriga dagarna. De som har förkortad arbetsdag fyller i ansökan ända till slutet av kalenderveckan, även om ansökningsrytmen är en kalendermånad och månadens sista dag t.ex. en onsdag. Fyll alltså i så fall i ansökan ända fram till söndagen. T.ex. om du ansöker om dagpenning för tiden 1–30.12.2020 och 31.12.2020 är en onsdag, fyll i ansökan till och med söndag 3.1.2021.

 • I utbildning: Anteckna att du är ”i utbildning” om du avlägger frivilliga studier som TE-byrån godkänt eller om du är i arbetskraftsutbildning. 

  • OBS: Om du studerar på deltid och TE-byrån har gett ett positivt utlåtande om detta, antecknas inte studiedagarna i ansökan.

 • TE-tjänst: Välj ”TE-tjänst” om du deltar i jobbsökningsträning, karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller rehabiliterande arbetsverksamhet.

 • Frånvarande från TE-tjänst: Om du är sjuk eller av någon annan orsak frånvarande från TE-tjänsten, välj ”Frånvarande från TE-tjänst”. 

  • OBS: Du behöver inte rapportera om frånvarodagar om du studerar frivilligt eller deltar i arbetskraftsutbildning. 

 • Semester (TE-tjänster): Välj ”semester (TE-tjänster)” för TE-tjänsternas semestertider, dvs. exempelvis under julen eller på sommaren, då undervisning inte ordnas. 

 • Sjuk: Anteckna ”sjuk” om du har varit länge sjuk eller i sjukhusvård och hos FPA fått eller ansökt om sjukdagpenning eller annan förmån som betalas ut på grund av arbetsoförmåga.

 • I arbete: Välj ”i arbete” om du har haft tillfälligt arbete eller deltidsarbete. För arbetsdagar ska du alltid ange arbetstimmar och -minuter. 

  • OBS: Arbetstimmar för företagsverksamhet antecknas inte.

 • Avlönad semester: Om du är heltidsanställd, anteckna för varje semesterdag timmarna för en hel arbetsdag. Om du är deltidsanställd kan du kontrollera semesterlönen till exempel i ditt löneintyg. Om du vill kan du räkna ut det dagsspecifika antalet semestertimmar på följande sätt: semesterlönen/antalet semesterdagar/timlönen=semestertimmar per semesterdag. I löneintyget syns ofta också den dagsspecifika semesterlönen då du får antalet semestertimmar per dag genom att dividera dagslönen med din timlön. I handläggningsskedet kontrollerar vi att timmarna har räknats rätt i ansökan. 

 • Avlönad sjukfrånvaro: Om du är på avlönad sjukledighet för vilken du har fått full lön, välj ”avlönad sjukfrånvaro” och anteckna arbetstimmarna för vilka lön för sjukdomstiden har utbetalats. Om arbetsgivaren till exempel vid deltidsarbete endast betalar hälften av lönen för sjukdomstiden, använd alternativet ”sjuk”. 

 • Avlönad frånvaro: Välj ”avlönad frånvaro” då du har avlönad ledighet från arbetet av någon annan orsak än sjukdom eller semester. Inom restaurang- och handelsbranschen finns det vanliga årsledigheter eller utjämningsledigheter som utgör exempel på avlönade ledigheter. 

 • Oavlönad frånvaro: Om du har oavlönad frånvaro från ditt arbete, välj oavlönad frånvaro.

 • Annan orsak, vilken: Välj detta alternativ om de andra alternativen inte beskriver din situation korrekt. Till exempel för avlönade veckoledigheter eller vid barns sjukdom kan du använda detta alternativ och skriva ”veckoledighet” eller ”barns sjukdom” som orsak.

Löneutbetalningsdag

Gör så här vid punkten ”Löneutbetalningsdag”:

 • Välj ”Ja” om en löneutbetalningsdag har infallit under ansökningsperioden.

 • Välj ”Ja” om du anmäler arbetstimmar i ansökan och lönen för dessa utbetalas till exempel följande månad.

 • Härnäst tillfrågas du om löneutbetalningsdagen. Om dagen inte infaller under den ansökta perioden, svara ”Nej” på den här frågan.

Om det finns många utbetalningsdagar under ansökningsperioden, klicka ”lägg till dag”, varvid du kan lägga till en löneutbetalningsdag. 

Löneutbetalningsdag​​​​​​​

Företagsverksamhet

I den första ansökan ska du uppge om du har småskalig företagsverksamhet. Preciserande frågor om företagsverksamhet ställs bara till dem som i de inledande valen anmäler att de bedriver småskalig företagsverksamhet. 

Om du till exempel har inlett företagsverksamhet som lättföretagare via en faktureringstjänst eller om du gör arbetsskift via en matbudstjänst (Wolt, Foodora), ska dessa uppges under företagsverksamhet. Timmar som utförts som företagare antecknas inte i ansökans kalenderavsnitt. 

I den fortsatta ansökan finns färdigt som standard det svar som du har gett i din föregående ansökan. Om du inte har småskalig företagsverksamhet ser punkten ut så här:
 

Företagsverksamhet​​​​​​​

Kom ihåg att till slut klicka på ”Underteckna och godkänn” för att skicka ansökan. Om du inte ännu vill skicka in ansökan hittar du det automatiskt sparade utkastet genom att välja ”Ansök om inkomstrelaterad dagpenning". Utkastet sparas i 30 dagar. 

Signera och acceptera ​​​​​​​

Att skicka bilagor

Som stöd för ansökan om dagpenning behövs ofta bilagor för att reda ut rätten till dagpenning. Du kan skicka bilagor i samband med att du fyller i ansökan genom att under punkten ”Bilagor” välja ”Redigera” och därefter ”Jag lämnar in de nödvändiga bilagorna tillsammans med denna ansökan”. Välj bilagans typ i menyn som öppnas och hämta bilagan bland dina filer. Du kan också skicka bilagor separat genom att välja ”Skicka bilagor” i kassans e-tjänst. 

I systemet kan du skicka bilagor i följande filformat: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Programmet godkänner inte flera bilagor med samma namn, så namnge dina bilagor till exempel ”löneintyg1”, ”löneintyg2” osv. Maximistorleken för bilagorna till ansökan (10 MB) kan inte överskridas. Du kan antingen använda skanner eller ta en bild av bilagan. Bilagorna ska vara tillräckligt tydliga så de går att läsa. De behöver ändå inte vara av fotografisk kvalitet. Svartvita bilagor räcker. 
Till varje ansökan kan du lägga till högst tio (10) bilagor. 

 1. Klicka på knappen ”Lägg till ny bilaga”.

 2. Välj bilagans filtyp i rullgardinsmenyn.

 3. Klicka på knappen ”Välj fil”. Hämta bilagan på din egen dator.

 4. Du kan lägga till följande bilaga genom att på nytt klicka på knappen ”Lägg till ny bilaga”.

OBS! Det går att skicka flera filer som bilaga på samma gång endast om filerna har olika namn. Försök alltså inte skicka filer med samma namn på samma gång, utan ge filerna egna namn (t.ex. löneintyg1, löneintyg2 osv.)

Om det behövs fler än tio bilagor för att reda ut din situation kan du skicka de nödvändiga tilläggsbilagorna under punkten ”Skicka bilagor”. En servicehändelse kan åter innehålla tio bilagor.